لحظه  بروز رسانی 
masuod
masuod
m

m

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masuod
masuod
m

m

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masuod
masuod
m

m

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masuod
masuod
m

m

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masuod
masuod

دلبسته به یک ثانیه دیدارِتو بودم این عمرکه بی حوصله

دلبسته به یک ثانیه دیدارِتو بودم این عمرکه بی حوصله

دلبسته به یک ثانیه دیدارِتو بودم
این عمرکه بی حوصله ناچارِتوبودم
تونازترین حادثه در زندگی من
من شاخ ترین عاشق بی عارِتوبودم
تاآخرِ بی حوصلگی شعرنوشتم
هرشب که توخوابیدی وبیدارِتوبودم
هرثانیه آتش زده ام پیرهنم را
من ریزَعلیِ سخت فداکارِتوبودم
هرفتنه که کردی تو، مراحصرنمودند
من موسویِ خسته زِ افکارِتوبودم
بارایت یک فاجعه رفتی و دریغا
یک عمر غریبانه گرفتارِتوبودم
توشاه ترین پهلویِ حادثه بودی
من فاطمیِ خسته زِ دربارِ توبودم
ای کاش فراموش شود بینِ من وتو
آن فاصله ای را که بدهکارِتوبودم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید