لحظه  بروز رسانی 
masih
آروم و عادیآروم و عادی
masih

روایت داریم که فردوسی تو خیابون قدم میزده. .

روایت داریم که فردوسی تو خیابون قدم میزده...

.

.

.

.

.

دختره اومده بهش گفته:فلدوسی.شاعلم.عجیجم.عجقم...اینجا تیتال میتونی؟

فردوسی هم گفته:بسی رنج بردم در این سال سی.دخترا اومدن ر*دن به فارسی!

مشاهده همه ی 38 نظر
سبحان
مهربونمهربون
سبحان

زندگی و مقاومت تا آخرین نفس

زندگی و مقاومت تا آخرین نفس ...

مشاهده همه ی 4 نظر
masih
آروم و عادیآروم و عادی
masih

دختر جهیزیه نه، ولی رنگ و رو که داشت چشمی

دختر جهیزیه نه، ولی رنگ و رو که داشت

چشمی چو گاومیش و لبی چون لبو که داشت

گیرم که لوچ بود و دماغش شبیه فیل

اما دلی به صافی خط اتو که داشت

یک من سبیل داشت، کچل بود، در عوض

راهی به نام دکتر پیوند مو که داشت

با خواهران و مادر شوهر رفیق بود

دختر تحمل دو سه تایی لولو که داشت

شاید هنر نبود و بهرحال می‌شود

اصلا پذیرش دو سه تایی هوو که داشت

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

سرویس خواب نه، دو سه تخته پتو که داشت

لاطائلات گفتن از این قسم کافی است

دختر جهیزیه نه، ولی آبرو که داشت

مشاهده همه ی 34 نظر
masih
آروم و عادیآروم و عادی
masih

دیروز تو دستشویی پارک بودم که دیدم یکی داره در میزنه

دیروز تو دستشویی پارک بودم که دیدم یکی داره در میزنه.

بعد از 10 ثانیه گفت: سلام چطوری؟

منم خجالت زده گفتم: خوبم مرسی!
... 
گفت: چیکار می کنی؟

گفتم: آدم اینجا چیکار میکنه؟

دوباره گفت: می تونم الان بیام اونجا؟

عصبانی شدم گفتم: نه هنوز خودم کار دارم.

یهو دیدم داره میگه: من بعدا بهت زنگ میزنم. الان یه دیونه ای تو دسشویی داره جواب سوالای منو میده.

مشاهده همه ی 15 نظر
masih
آروم و عادیآروم و عادی
masih

ﺑﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻦ: ﭼﯽ ﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮﺩ ؟ ﻣﯿﮕﻪ: ﺭﻓﺖ ﭘﺸﺘﻪ

ﺑﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻦ: ﭼﯽ ﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮﺩ ؟ ﻣﯿﮕﻪ: ﺭﻓﺖ
ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻮﻡ ﺭﺧﺖ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻪ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ...
ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻣﺮﺩ ؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﮐﻮﻟﺮ ،
ﮐﻮﻟﺮ ﺷﮑـﺴﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﺩ؟؟ﻣﯿﮕﻪ: ﻧﻪ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ،ﺑﻌﺪ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﺗﺮﺍﺱ ، ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ.
ﻣﯿﮕﻦ: ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﻣﺮﺩ ؟ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ: ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺭﻭ ﺳﻘﻒ ﮔﺎﺭﺍﮊ،ﺳﻘﻒ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ!
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ: ﺣﺘﻤﺎً ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﻣﺮﺩ ؟ ﻣﯿﮕﻪ:ﺑﺎﺯﻡ ﻧﻤﺮﺩ،
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﮐُﻞّ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ،
ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﺯﺩﯾﻤﺶ

مشاهده همه ی 29 نظر
masih
آروم و عادیآروم و عادی
masih

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ گفت : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ !؟ ﺗﻮ

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ گفت :

ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ !؟ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻣﺜﻪ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﮦ !

مشاهده همه ی 9 نظر