لحظه  بروز رسانی 
masih
شیطونشیطون
masih

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masih
شیطونشیطون
masih

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن و با

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masih
شیطونشیطون
masih

یادت باشه که : در زندگی یه روزی به عقب نگاه

یادت باشه که :
در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masih
شیطونشیطون
masih

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ،

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و  خودش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masih
شیطونشیطون
masih

یادت باشه که : در زندگی یه روزی به عقب نگاه

یادت باشه که :
در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی  . به آنچه گریه دار بود میخندی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
masih
شیطونشیطون
masih

به سلامتی بودن های قدیم نه اینترنت بود نه تلفن بود

به سلامتی بودن های قدیم
نه اینترنت بود
نه تلفن بود
فقط نگاه بود
روبرو، چشم در چشم
خالص
ساده
ماندگــــار !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید