لحظه  بروز رسانی 
-| مسعود . غ |-
آروم و عادیآروم و عادی
-| مسعود . غ |-

روی فرش دل ما با کفش نیایید لطفا . ما روی

روی فرش دل ما

با کفش نیایید

لطفا ...

ما روی این دل

نماز می خوانیم


1403546283667914_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
-| مسعود . غ |-
آروم و عادیآروم و عادی
-| مسعود . غ |-

دلمــان خـوش اســت که می نویســیم و دیگــران می خـواننــد و

دلمــان خـوش اســت که می نویســیم
و دیگــران می خـواننــد
و عــده ای می گـوینــد:
آه! چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند
و بعضــی مـی خنــدنـد.
دلمــان خـوش اســت
به لــذت هــای کــوتـاه
به دروغ هــایی که از راســت
بـودن قشنــگ تـرند
به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند
یـا کســی عاشقمــان شــود
با شــاخه گلی دل می بنــدیـم
و با جملــه ای دل می کــنیم
دلمــان خـوش می شــود
به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی
و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود
چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم
و چــه ســــاده می شـکــنیم
همــــه چیـــز را...


gal166.jpg?378306976

مشاهده همه ی 2 نظر
-| مسعود . غ |-
آروم و عادیآروم و عادی
-| مسعود . غ |-

ز مثل زندگی

کارت پستال درخواستی طراحان

مشاهده همه ی 4 نظر
-| مسعود . غ |-
آروم و عادیآروم و عادی
-| مسعود . غ |-

ز مثل زندگی

th?id=JN.dVzlDt8ez1mWa%2feCLempDA&pid=15

مشاهده همه ی 3 نظر