بروز رسانی 
marziyeh
marziyeh
الله

الله...

مشاهده همه ی 3 نظر
marziyeh
marziyeh
پست شماره 319185166 از marziyeh

...

مشاهده همه ی 7 نظر
marziyeh
marziyeh

خدا یـــــــــــــــــــــــا . دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچــــــــــــ

خدا یـــــــــــــــــــــــا ...
دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،
مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،
طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،
فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــن ...!

مشاهده همه ی 2 نظر
marziyeh
marziyeh

مـــــُــــــرورِ بَعــــْــــــضـــــــــــے خـــــــــاطــــــِـــــراتــْـــــ بیســـــ

مـــــُــــــرورِ بَعــــْــــــضـــــــــــے خـــــــــاطــــــِـــــراتــْـــــ بیســـــــــــتـــْــــــــ نـــــَــــــخـْـــــــــ خـــَـــــرجـــــْـــ دارھْ
کــــُــــــلـــــــــــے اشـــــــــْـکــــــــــ دارھْ
یـــِـــــــھْ فـــــــازِ بــــــــَـــد دارھ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marziyeh
marziyeh

اومده جاي تو ميگه ميخواد عاشقم باشه ميگه ميخواد

اومده جاي تو
ميگه ميخواد عاشقم باشه
ميگه ميخواد همه چيزو خوب کنه
ميگه ميتونه منو بخندونه
ارامش ميده
ولي...
حتي نفس کشيدنش،تورو يادم ميندازه
کنارشم...
ولي ميخوام بگم ديوونه شدم بي اندازه
عاشقي رو بهم ياد دادی
آرامشو ازم گرفتی
محبتو بهم ياد دادی
زندگيمو ازم گرفتی
ولي احمقی
چون نتونستي يه عاشق يه بچرو کنارت نگهداری
ولي اين ميتونه

مشاهده همه ی 3 نظر
marziyeh
marziyeh

چـ ـہ سُڪــ ـــوتِ عـجـیـبـ ـــے حُـڪـ ـم فـ ـــرمـ

چـ ـہ سُڪــ ـــوتِ عـجـیـبـ ـــے
حُـڪـ ـم فـ ـــرمـ ــاســت. . .


یـــ ـا ڪســ ـے در دنیــ ـــا نیسـ ـت ،


یــ ــــا مــ ـــن
در دنیـــ ـاے ڪســ ــے نـیـسـتـ ـــم. . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید