لحظه  بروز رسانی 
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

شاید تو . سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من

شاید تو ...
سکوت میان کلامم باشی!
دیده نمیشوی
اما من تو را احساس می کنم!
شاید تو ...
هیاهوی قلبم باشی!
شنیده نمیشوی
اما من تو را نفس می کشم!

مشاهده همه ی 5 نظر
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

می خواهم عشق بماند و اشک بماند و لبخندی که هدیه

می خواهم عشق بماند و اشک بماند و لبخندی که هدیه لبهای توست
می خواهم تو باشی و من باشم و زندگی و
 زیبایی سرشاری از انعکاس ما...
 می خواهم عشق بماند...
وتو...

مشاهده همه ی 2 نظر
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

ستاره می سازد  در وسعت پلک های تو شب تیره و

ستاره می سازد 
در وسعت پلک های تو
شب تیره
و بال می گیرد 
از افق
از سرزمین تو 
پرنده ای زرین 
برای احیای
"خاطره"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

گـاهـي دور از چـشـم ابـرهـا هـممـيـتـوان عـاشـق شـدمـيـتـوان بـغـض کـردمـيـتـوان


گـاهـي دور از چـشـم ابـرهـا هـم
مـيـتـوان عـاشـق شـد
مـيـتـوان بـغـض کـرد
مـيـتـوان بـاريـد
گـاهـي دور از چـشـم مـداد رنگی ها هـم
مـيـتـوان نـقـاش شـد
مـيـتـوان آسـمـان داشـت
مـيـتـوان آبـي شـد ...
امـا گـاهـي !
دور از چـشـم گـذشـتـه
نـمـيـتـوان امـروز را
پـشـت هـيـچ فـردايـي پـنـهـان کـرد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

پترس دست بردار! بگذار آب ببرد دنیایی را که در


پترس دست بردار!

بگذار آب ببرد دنیایی را که در آن٬

اقیانوس آرامَش هم به دنبال آرامِش می گردد!!!

صد سد هم که بسازی...

بی فایدست!!!

فقط مشق شب کودکان را زیاد می کنی...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

با " یکی بود یکی نبود " شُروع می شود ایـن

با " یکی بود یکی نبود "

شُروع می شود ایـن قصه

با " یکی ماند ، یکی نماند "

تمام !!

یکی مـن بودم یا تو ، مهم نیست . . !

مهم

قصه ایست

که تمام می شود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

پسر ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ . "ﺑﻲ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻲ" ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ


پسر ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ............. "ﺑﻲ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻲ"

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............."ﺣﺮﻓﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺩﻝ شاید هیچوقت بیرون نیاد"

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. " ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ "

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............. "ﺍﺷﮑﻬﺎﺕ ﺭﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺎﻳﺪﺑﺒﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺩﻭﺵ ﺣﻤﺎﻡ"

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............."ﻓﺮﻳﺎﺩﺕ ﺭﻭ ﺗﻮﻱ ﭘﮏ ﻫﺎﻱﺳﻴﮕﺎﺭ و قلیونت ﺑﺰﻧﻲ"

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ .............."ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻩﻧﺪﺍﺷﺘﻦ"

پسربودن یعنی......."چند وقت نباشی یا عوض میشی بایکی یا فراموش"

پسر بودن یعنی . . . . . ...

اصن بماند کی اهمیت میده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

معذرت خواهی ؛همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی،و

معذرت خواهی ؛
همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی،
و حق با یکی دیگه است ….
معذرت خواهی ؛
یعنی اون رابطه شاید بیشتر از غرورت برات ارزش داشته…!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
mehdi
مهربونمهربون
mehdi

ادمها فقط ادمند نه بیشتر و نه کمتر اگرکمتر ازچیزی


ادمها فقط ادمند نه بیشتر و نه کمتر

اگرکمتر ازچیزی که هستند نگاهشان کنی انها را شکسته ای

اگر بیشتر حسابشان کنی انها تو را میشکنند.

بین این ادمهای ادم فقط باید عاقلانه زندگی کنی نه عاشقانه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید