افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
♔ᓄـَלּپِرَنـωـِـωــَᓄچـפּـלּبآبآـᓄپآـבِشآـωـت♔
شیطونشیطون
♔ᓄـَלּپِرَنـωـِـωــَᓄچـפּـלּبآبآـᓄپآـבِشآـωـت♔

ابزار پیش نمایش کد حاشیه ساخته شده:

#مَن اَگِـہ یِـہ مَرב بوבَم...

Ƥὄṩҭἔ Ṩᾄвἔҭ

295.gif295.gif
مَن اگـہ پسر بوבم شروع مي كرבم بـہ בوست בاشتن בختري كـہ سنش كمـہ ! قبل از اينكـہ عاشق بشـہ ...
قبل از اينكـہ ... خيابوني ... عطري ... آهنگي!اسمي ...
בلشو بلرزونـہ !
مي בونين ؟! بـہ نظرم בختراي عاشق ترسناك ترين موجوבات زمين ان!
حتي اگـہ ماجرايي مربوط بـہ گذشتـہ باشـہ ...
خيلي گذشتـہ ...
بعضي تصويرا براي يـہ مرב خيلي مي تونـہ غمگين باشـہ ...
مثل ...
تصوير בختري كـہ توي ماشين كنارتـہ و سرش رو تكيـہ בاـבـہ بـہ شيشـہ و يـہ آهنگو با بغض گوش ميـבـہ ...مثل وقتي كـہ اسم يـہ مغازہ يا كوچـہ اييو با حسرت نگاـہ مي كنه!
يا وقتايي كـہ وسط قـבم زבن چشماشو ميبنـבـہ و عطري كـہ هوارو پر كرבـہ رو با همـہ ي وجوבش نفس مي كشـہ ...
من اگـہ مرב بوבم طاقت בيـבن اين همـہ احساس بـہ گذشتـہ ي يـہ בختر و نـבاشتم!
براي همينـہ كـہ مي گم شروع بـہ בوست בاشتن يـہ בختر مي كرבم ...
وقتي كـہ سنش كم بوב ...
اولين عشق يـہ בختر بوבن بهترين اتفاق בنياس!
معني هيچ وقت فراموش نشـבنو ميـבـہ ...
من اگـہ يـہ مرב بوבم همـہ ي زنـבگيمو ميـבاـבم كـہ اولين عشق يـہ בختر باشم ...
وقتي هنوز بشر بـہ معجون جاوבانگي نرسيـבـہ ... اين بهترين راهـہ ...
قلب يـہ בختر امن ترين جا واسـہ تا ابـב نفس كشيـבنه!
من اگـہ يـہ مرב بوבم ...
1439821155477725_large.gif

295.gif295.gif

! И♡ Ƈ♡ṖY !
ـωــــــــآنــــــــآز


خانه ویرانـه
مشاهده همه ی 311 نظر
mehreieieieieieie
ناراحتناراحت
mehreieieieieieie

مادر شوهره من دارم؟؟{-w19-}
یعنی آدم اینقدر خونسرد؟!!!{-w53-}نباید بگرده منو واسه پسرش پیدا کنه؟؟؟!!!{-w33-}

والا من به خاطر پسر خودش میگم.{-w56-}

وگرنه من که دارم درسمو میخونم!{-w28-}{-w28-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@rahel255

qdzps5snf9b5d59pfhbu.gif
ابهارکه سربزنی
یاس،
عطری به گیسوانت می‌بخشد
وتو...
سهمِ مغازه ی عطار را
یک بیت شعر می‌دهی
عاشقانه‌هایت را
هر صبح‌
به خیالِ آن ‌که در خوابم
زیرِگوشم زمزمه می‌کند
و من تا سپیده‌ ی چشمانت
در انتظارِ آمدنت
سحرها
عطرِ گُل هارا اسشتمام می کنم
qdzps5snf9b5d59pfhbu.gif
3s15wj5o1q1jifodw52a.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
♔ᓄـَלּپِرَنـωـِـωــَᓄچـפּـלּبآبآـᓄپآـבِشآـωـت♔
شیطونشیطون
♔ᓄـَלּپِرَنـωـِـωــَᓄچـפּـלּبآبآـᓄپآـבِشآـωـت♔

Ƥὄṩҭἔ Ṩᾄвἔҭ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

Զ016/բεჩᑌᗩᖇY/
وَلِنتـــــــــآین تَلـפֿـَـــــــــــــــــــᓄ ᓄـُبـــــــــآرَڪًـــــــــــ

ـכِلَـᓄـْ כاغونتو با اونزیرِهْ بارونرَفتی آروᓄـسَرِتْ گَرᓄـِہتَنَـᓄـْ سَرכِهلَباتْ خَنْـכون چِشاـᓄـْ گِریونـכِلِتْ قُرصِہـכِلَـᓄـْ ویرونچِہْ حالیَـᓄـزیرِ بارونفِرِشْتَـᓄ شُـכ واسَـᓄ حِیْوون بازَـᓄـْ سیگارڪًـِہْ سوختْ آروᓄـهیچْ ڪًـَسالآن نِـᓄـیْفَهْـᓄـِہ כِلَـᓄ כآغونـہ כآغونِ...gh-love-n1223-4.gif

آهاے غریبـہ
این ڪًــہ בـωـتش تـوـے בـωـتاے تـوـیـہ هـᓄــہ בنیاے ᓄـنـہ ...
مَرآقِبِش بـــــآش..
وَلِنتـــــــــــــــــآینِتون مُبـــــــــآرَکـــــــــ
imagesalbum_blogsky_com_6_.gif
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


! И♡ Ƈ♡ṖY !

☂ـωــــــــآنــــــــآز☂

مشاهده همه ی 1324 نظر