ميثم زمان آبادي
ميثم زمان آبادي

یا کودکان شهر بی خبرند از جنون مایا این جنون هنوز

یا کودکان شهر بی خبرند از جنون مایا این جنون هنوز

یا کودکان شهر بی خبرند از جنون ما
یا این جنون هنوز سزاوار سنگ نیست {-15-}

مشاهده همه ی 6 نظر