لحظه  بروز رسانی 
melina
خوشحالخوشحال
melina

اگر ذره بین نگاه قوی باشد ، در تمام صفحه های

اگر ذره بین نگاه قوی باشد ، در تمام صفحه های ورق خورده زندگی اثر انگشت خدا دیده میشود !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

خدایا در این آشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به

خدایا در این آشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد …
و ای کاش آن نگاه نگاه تو باشد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

خدایا دل و زبانم را یکی کن تا فرشتگانت به چشم

خدایا دل و زبانم را یکی کن تا فرشتگانت به چشم منافق نگاهم نکنند !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

در بی کسی ها گم شده بودم خدا را دیدم

در بی کسی ها گم شده بودم
خدا را دیدم که میوه ی امید تعارف می کرد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید