لحظه  بروز رسانی 
meloDi
meloDi

چـــه کســی میــدانـد پشــت خنده هــا و لبخــند هــای دخترانــه ام

چـــه کســی میــدانـد پشــت خنده هــا و لبخــند هــای دخترانــه ام

چـــه کســی میــدانـد پشــت خنده هــا و لبخــند هــای دخترانــه ام چــه درد هــای سخــت و مرــدانــه ای نهفــته  است؟؟
و مــن یــک تنــه با ایــن همــه درد مقابلــه میکنم؟؟؟؟
تنهـــــــــــــــــــــــای تنـها...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meloDi
meloDi

چــــرا مـَــن؟؟ چــرا با عــشقــت اینکــــارو کـــَــردی؟؟ تو بازم کـــه بیحــال

چــــرا مـَــن؟؟ چــرا با عــشقــت اینکــــارو کـــَــردی؟؟ تو بازم کـــه بیحــال

چــــرا مـَــن؟؟
چــرا با عــشقــت اینکــــارو کـــَــردی؟؟
تو بازم کـــه بیحــال و ســردی...
بگوووو تقصیـــر مــَــن چـــی بــوده هـــــا؟؟
تو میخـــواستـــی بـری فهمیــــدم از بهــونـه هـــات...
چـــرا مــَـــن؟؟
مــگه چیکـــار کــــردم کــه دلت شکســـت؟؟
اون چیکــــار کـرد کـه بــه دلــت نشســت؟؟
بگو بــه مــن همــه کارات ، قول و قرارات بـــازی بــــــــوده پــَــس!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meloDi
meloDi

مـن یــ ه دخترمـ احســاس دارم شده تا پـای جونـم واسـ

مـن یــ ه دخترمـ
 احســاس دارم
 شده تا پـای جونـم واسـ

مـن یــ ه دخترمـ
احســاس دارم
شده تا پـای جونـم واسـ ه خواسته هــام میجنگـم
پاش ک بـرسـه مثل ابر بهار میبارمــ
ولـــی خدا نکنـه بی اعتمــادم کنــی
کاری میکــنم ک ب پــام بیوفتــی
نمیگــم شاخــم ولـی اگـه پاتو از خط قرمزم رد کنــی فاز و نولـــم قاطــی میکنــه

بازی با احساسات من و امثال من باعث افتخار نیست
ماها اگه دلمون بشکنــه ی عمــر نفرینمون پشتتــه...

مشاهده همه ی 13 نظر