لحظه  بروز رسانی 
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

زناشویی چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وقتی یه زن خودشو بشوره، زناشویی کرده!
وااااااااااااای بر منحرفان
برید از خدا بترسید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

زناشویی چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وقتی یه زن خودشو بشوره، زناشویی کرده!
وااااااااااااای بر منحرفان
برید از خدا بترسید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

تو تاکسی نشسته بودم یه دفه دختره گفت چی؟ منم

تو تاکسی نشسته بودم یه دفه دختره گفت چی؟
منم گفتم هیچی
دختره:چی؟
من:به جان خودم هیچی
دختره:چی؟؟
من:ناموسن هیچی
دختره:چی؟!
من:آقای راننده جان مادرت وایسا،من میخوام پیاده شم..!
راننده:خفه شو لامصب،بشین سره جات خانوم داره عطسه میکنه....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

تو تاکسی نشسته بودم یه دفه دختره گفت چی؟ منم

تو تاکسی نشسته بودم یه دفه دختره گفت چی؟
منم گفتم هیچی
دختره:چی؟
من:به جان خودم هیچی
دختره:چی؟؟
من:ناموسن هیچی
دختره:چی؟!
من:آقای راننده جان مادرت وایسا،من میخوام پیاده شم..!
راننده:خفه شو لامصب،بشین سره جات خانوم داره عطسه میکنه....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

غضنفر ازدواج میکنه شب تنها میخوابه! زنش میکه منو بغل

غضنفر ازدواج میکنه شب تنها میخوابه! زنش میکه منو بغل نمیکنی؟ بوسم نمیکنی؟ میگه :خفه شو من زن گرفتم که دست از این کثافت کاری ها بردارم...!!!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺳﻦ

ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺳﻦ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺯﻥ
٢٠ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻤﻮ ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ !
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺸﯿﯿﯿﯿﯿﻦ ، ﺍﺫﻳﺘﻤﻮﻥ ﻧﮑﻦ !
ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸِﺶ !
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ !
ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻳﻪ ﺪﻓﻪ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﯾﺪ
ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﻣﻨﻢ ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﭼﺘﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺘﺸﻮ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺷﯿﺮﻩ
ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ !
ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ :
 ﺑﯿﺨــــــــــــــــﯿﺎﻝ ! ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ شلیک کرد ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﯽ
ﺩﯾﮕﻪ شلیک کرده ...
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ?

مشاهده همه ی 1 نظر
mgh_marvdasht
خوشحالخوشحال
mgh_marvdasht

ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺳﻦ

ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺳﻦ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺯﻥ
٢٠ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻤﻮ ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ !
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺸﯿﯿﯿﯿﯿﻦ ، ﺍﺫﻳﺘﻤﻮﻥ ﻧﮑﻦ !
ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸِﺶ !
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ !
ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻳﻪ ﺪﻓﻪ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﯾﺪ
ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﻣﻨﻢ ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﭼﺘﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺘﺸﻮ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺷﯿﺮﻩ
ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ !
ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ :
 ﺑﯿﺨــــــــــــــــﯿﺎﻝ ! ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ شلیک کرد ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﯽ
ﺩﯾﮕﻪ شلیک کرده ...
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ?

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید