لحظه  بروز رسانی 
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() ◣◥෴ᙢᗩŞI66෴◣◥
عاشقعاشق
(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅() ◣◥෴ᙢᗩŞI66෴◣◥

“دیالــــوگ مـــن و وجـــدانم”<br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;

“دیالــــوگ مـــن و وجـــدانم”
مــــن:حـــالا مـــیفهمم چـــرا مـــنو ول کـــرد و بـــا اون قـــناری رفـــیق شــد..؟؟!!!
وجـــدانم:چـــرا حبیـــب؟؟؟
مـــن:حــالا مــاشــینه پــسره بــه کنار…
اولـــن: ابـــرو هــاشو ســنگین ورمـــیداره…
دومـــن: هــــر ســـری بـــا یــه تــیریپــه مـــتفاوت مــیبینمش…
سومـــن: آمـــار گــرفتم اســـمش عـــلیه ولــی بــه دخـتره گفتـــه ســـامی..؟؟!!!
تـــازشــم رضــــا مـیگفت دخــدرا دوس دارن دوس پســـرشون چــن سال
ازشــون بـــزرگتـــر باشـــه..؟؟!!!
مـــن هــیژده سالــمه و اون بیســت و ســه چــاهار…
وجدانــــم: بیخـــیال…شــاید یــه روز برگــشت…
مـــن:هـــــــه…اون دیــگه بــرا مـــن تـــموم شده…
هــمین امـــروز فردا هـــم فـــایله “خــاطرات” رو از درایـــوه D پــاکش مــیکنم شـــاید قــیافش یــادم رفـــت..؟؟!!!

sSINGLESs1
مشاهده همه ی 2 نظر
░▓▒▒▓▒ Sina▒▓▒▒▓░
ناراحتناراحت
░▓▒▒▓▒ Sina▒▓▒▒▓░

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﭘﻮﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﺷﺖ،

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﭘﻮﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﺷﺖ،

ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ

ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻬﺶ ﺯﺩ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ .

ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ : ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ : ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻢ . ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﻤﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺷﺐ

ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﯿﺎﺭﻡ .

ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ : ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻪ . ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺸﻪ .

ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ،

ﻫﻤﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ، ﺳﺮ ﻣﺰﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻣﺎﺗﺶ ﺑﺮﺩﻩ

ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯﺵ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ..

بله دختر خودش بود ...

مشاهده همه ی 1 نظر