لحظه  بروز رسانی 
❻✘TINA✘ ❻
عاشقعاشق
❻✘TINA✘ ❻

√ _ یـﮧ لیــواטּْ از تـــو اوטּْ ڪـابیـنـت بــرבار! + خـب

√ _ یـﮧ لیــواטּْ از تـــو اوטּْ ڪـابیـنـت بــرבار!

+ خـب.

_ پـرتـش ڪـטּْ زمیـטּْ!

+ خـب.

_ شڪـωـت ؟؟

+ آره !

_ حـالا ازش عـذر خـواهـے ڪـטּْ!

+ ببخـشیــב لیــواטּْ، منظــورے نـבاشتــم!

_ בوبـاره בرωــت شُـב ؟

+ نــﮧ …!

_ متـوجـﮧ مـے شـے ؟؟؟

asheghane 11

مشاهده همه ی 4 نظر
❻✘TINA✘ ❻
عاشقعاشق
❻✘TINA✘ ❻

√  بـــوے گنــב خیـانـتْ تمـــام شـہـــر را گـرفتـﮧ! مــرב هـاے ”

√  بـــوے گنــב خیـانـتْ تمـــام شـہـــر را گـرفتـﮧ!

مــرב هـاے ” چشــم چـراטּ ” ،

زنـہــاے ” خـائـטּ ” ،

پـωــر هـاے ” شـهـوت راטּ ” ،

בختـــر هـاے ” پـول پـرωـتْ ” …

پـسْ چـﮧ شـُـב آבمـیـّ!ـتْ !؟

چیــבטּ یـڪ ωــیــبــ و ایـטּ همـﮧ تقــــاص…!

asheghane 10

مشاهده همه ی 2 نظر
❻✘TINA✘ ❻
عاشقعاشق
❻✘TINA✘ ❻

√ כωـﭡـــانـــم شـایـכ… امـّـــا، כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ…! ایـטּ ڪلمـــات

√ כωـﭡـــانـــم شـایـכ…

امـّـــا،

כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ…!

ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخـﭡـہ شـכه ڪجـــا!

احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا…!

ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم…(!)

asheghane 8

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❻✘TINA✘ ❻
عاشقعاشق
❻✘TINA✘ ❻

√ مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم…! כرכ هــا

√ مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم…!

כرכ هــا تمـــام نشـכه…

اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)

و ایـטּ ابــﭡــכاے ” مُــرכטּ ” اωـت…!

asheghane 7

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❻✘TINA✘ ❻
عاشقعاشق
❻✘TINA✘ ❻

√  مــےכانـــم روزے تـــو مـرا כر آغــوش خـواهــے گـرفـﭞْ… پـشـیمــــاטּ و

√  مــےכانـــم روزے تـــو مـرا כر آغــوش خـواهــے گـرفـﭞْ…

پـشـیمــــاטּ و بـا چشمــانــے پُــر از اشـڪ…

خــوכم را ڪـﮧ نــﮧ (!)

عـڪـωـــم را…!

عـڪـωـــے ڪـﮧ ڪنــارش نـوشــﭡــﮧ اسـﭞْ:

” یـڪ هفــﭡـــﮧ گـذشـﭞْ… “

asheghane 4

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❻✘TINA✘ ❻
عاشقعاشق
❻✘TINA✘ ❻

√ ایـטּ روز هـــا بیـشـتــــر از هــر زمــانــے، כوωــﭞْ כارم خــوכم

√ ایـטּ روز هـــا

بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،

כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)

כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،

و نـﮧ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را…

هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ…

כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ…!

همیــטּ …

asheghane 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید