لحظه  بروز رسانی 
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

يه بار از فشار دستشويي داشتم ميترکيدم تا رسيدم

يه بار از فشار دستشويي داشتم ميترکيدم
تا رسيدم خونه پريدم توي موال شرو کردم
به باز کردن دکمه هاي پيرهنم
به دکمه ي آخر که رسيدم
يادم افتاد عه نبايد پيرهنمو در بيارم !!
هيچي ديگه اينقد خنديدم که همون
يه ذره مقاومتي هم که داشتم از بين رفت !!
بگذريم ... :|

مشاهده همه ی 2 نظر
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

ﭘﺴﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻬﺶ ﯾﮏﻭﺭﻕ ﺩﺍﺩ ﻭ

ﭘﺴﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻬﺶ ﯾﮏﻭﺭﻕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ : ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺠﻠﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﺸﯽ
ﺍﯾﻦ ﻭﺭﻗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺖ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﺨﻮﻥ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﺮﺩ
ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻭﺻﯿﺖ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﻭﺭﻗﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺯﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﮔﻔت :
باید همین ﺍﻻﻥ ﻣﻨﻮ ﻃﻼﻕ ﺑﺪی
پسره ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ
ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﻮﻥ ﻭﺭﻗﻮ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ
ﻭ ﺑﺎﺯﻡ دختره ﺍﻭﻧﻮ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔت :
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﻃﻼﻕ ﺑﺪﯼ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ
ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺸﻪ ﻭﺭﻗﻮ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ :
ﻗﺒﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﻮ ﺍﯾﺎ ﻭﺻﯿﺖ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﯼ ؟
ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺮ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺪﻩ به پسره ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻨﻮ ﻃﻼﻕ ﺑﺪﻩ
ﭘﺴﺮﻩ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺳﻮﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺫﻫﻨﺶ ﻣﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯾﻦ ﻭﺭﻕ ﺗﻮﺵ ﻭﺻﯿﺖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﯾﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺨﻮﻧﯽ ؟
ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺻﯿﺘﻮ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﻧﻢ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺭﻗﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﻧﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺏ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺍﺯ هواپیما ﻣﯿﻨﺪﺍﺧﺘﻢ پایین
ﭘﺴﺮﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ پایین ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ که ﻣﻦ دارم ﺧﻮﺩﻣﻮ میﮐﺸﻢ ﭘﺲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭبخونم ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﺳﺘﺎﺵ ﺗﻮ ﻫﻮﺍ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﺍﻻﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﯿﻪ :|
ﺍﺯ ﯾﺎﺑﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﮕﻪ ﮐﻪﺗﻮﯼ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :|
ﻣﻨﻢ ﺗﻮ ﮐﻒ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻡ بخدا :|
کاشکی میفهمیدم توش چی نوشته شده بود {-60-}

مشاهده همه ی 3 نظر
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

روزی مردی، زنى را دید که سیگار میکشید مرد ،

روزی مردی، زنى را دید که سیگار میکشید
مرد ، به طرف زن رفت و گفت:
ببخشید، شما هر روز سیگار میکشید؟
زن: بله!
مرد : روزی چند پاکت؟
زن: سه پاکت!
مرد: چند سال است که سیگار میکشید؟!
زن: 10 سال!
مرد: بسیار خب، اگر شما برای هر پاکت سه هزار تومان بپردازید و روزی سه پاکت بخرید میشود روزانه نه هزار تومان، که اگر در این ده سال آن را پس انداز می کردید اکنون میتوانستید یک لامبورگینی بخرید !
زن: آیا شما سیگار میکشید؟
مرد: خیر!
زن: پس لامبورگینی تان کجاست؟
مرد: اوناهاش
زن که دید خیلی ضایع شده ، زیر لب فحش داد و پاشد رفت یه جا دیگه سیگار بکشه !!!
مرد نیز موتور گازی خود را که کنار لامبورگینى پارک کرده بود سوار شد و برای کشیدن قلیون به سمت قهوه خونه اصغر سگ سبیل شتافت!!!


نتیجه اخلاقى : خواهر حجابتو رعایت کن :|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

کارت شوهرتون رو برمیدارین،بادوست پسرتون میرین واسه اکستون کادو ولنتاین میگیرین؟

کارت شوهرتون رو برمیدارین،بادوست پسرتون میرین واسه اکستون کادو ولنتاین میگیرین؟
جم تی‌وی نگاه نکن خب جنبه نداری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

منو تنهایی تو با تن هایی

منو تنهایی تو با تن هایی

منو تنهایی تو با تن هایی :D :|

زنـבگـٰی بہ روایـٰت آنیـٰב
مشاهده همه ی 3 نظر
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

‏خطرناکترین موجود دنیا بعد از خرس گیرزلی ای که تیر هم

‏خطرناکترین موجود دنیا بعد از خرس گیرزلی ای که تیر هم خورده ، دختری که تازه گواهینامه رانندگی شو گرفته :|

مشاهده همه ی 1 نظر
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

‏یه روز یه دختر لج نکرد مُرد -

‏یه روز یه دختر لج نکرد مُرد -____-

مشاهده همه ی 14 نظر
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

شما هم بچگیا وقتی تو دستشویی مسائل مذهبی و دینی یادتون

شما هم بچگیا وقتی تو دستشویی مسائل مذهبی و دینی یادتون میوفتاد احساس گناه میکردین ؟
من که بخودم میگفتم خفه شو پسر الان جاش نیست :|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

دختره اومده تو سوپرمارکت میگه واسه کنکور فردام یه هایپ میخوام

دختره اومده تو سوپرمارکت میگه واسه کنکور فردام یه هایپ میخوام یه پفک یه بسته آلوچه و یه بسته خرما
کنکور به درک اینارو باهم بخوری اسهال میشیا :|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
мoнαммαd
مو قشنگمو قشنگ
мoнαммαd

دختره به دوس پسرش گفته بهم تجاوز كردن،پسره يكي رو كشته

دختره به دوس پسرش گفته بهم تجاوز كردن،پسره يكي رو كشته
بعد معلوم شده دروغ گفته :|
فك كن اس ام اس بدي اشقم انتقامتو گرفتم، ريپلاي بده دلوخ گفتم ^_^

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید