لحظه  بروز رسانی 
mohammad
مهربونمهربون
mohammad
!!!

!!!

مشاهده همه ی 8 نظر
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

مشاهده همه ی 1 نظر
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
مهربونمهربون
mohammad

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور

زنان یک جامعه را محدود کنید آنها را تو سری خور و حقیر کنید.تمسخرشان کنید،کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد.بلایی بر سر آنها بیاورید تا از اجتماع بترسند.تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند.کتاب علم و قلم را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و نخ و سوزن به دستشان بدهید،با جوانانشان کاری کنید که از جنس مخالفشان دور باشند و لی تمام افکارشان پیش آنها. و هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید

من تضمین میدهم همچین جامعه ایی،هزار سال هم بگذرد،پیشرفت نخواهد کرد.

#وینستون_چرچیل

4آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بیایید جهان مهربان تری بسازیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید