لحظه  بروز رسانی 
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﻧﻤﮏ ﺍﺯ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﻧﻤﮏ ﺍﺯ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺗﺎ ۱۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺁﯾﺎﯾﻤﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻟﮑﻪ‌ﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺮﺥ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ: ﻋﻘﺮﺏ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﻪ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﺮﮔﺪﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻧﺪ!

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺷﺘﺮﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ۶۸ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ, ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺯﻫﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ۴۶۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺎﻫﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﯾﺰﺵ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯼ ﺍﻓﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﺣﺮﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮐﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﯿﺲ ﺑﻮﺩﻥ, ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺖ!

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ‏ﺩﺍﻧﯿﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ ﮐﺎﺫﺏ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

خدایا شکرت به خاطر این همه نعمت  ♡❤ ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ

30477704583811031753.jpg
خدایا شکرت به خاطر این همه نعمت 
♡❤
ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺑﺖ نعمتهایی ﮐﻪﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ تشکر ﮐﻨﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ:

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺻﺪﺍﯼِ ﺧُﺮﺧُﺮِ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ، 
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳت!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦِ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺷﺎﻛﯽ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯿﻜﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﻢ ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ, 
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰﻛﻨﻢ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﻭﺭ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻫﻢ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼِ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﺍﺗﻮ ﻛﺮﺩﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﮓِ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
////فرشته///
مریضمریض
////فرشته///

یک روز یه ترکه باعث میشه فوتبال ایران و

10408809_622375254540425_141324307925904
_ یک روز یه ترکه باعث میشه فوتبال ایران و آسیا رو با اسم ایشون بشناسن "علی دایی"

_ یک روز یه ترکه نابغه والیبال جهان میشه "سعید معروف"

_ یک روز یه تركه بوئینگ ٧٢٧ را بدون چرخ دماغه بسلامت فرود آورد "كاپیتان شهبازى"

_ یک روز یه ترکه میره جبهه بعد از یه مدت فرمانده میشه وقتى بهش میگن داداشت شهید شده سمت عراقیها مونده اجازه بدید بریم بیاریمش میگه كدوم داداشم اینجا همه داداش هاى من هستند اون تركه بعداً خودش هم به خیل داداش هاى شهیدش ملحق شد "باکری"

_ یک روز یه تركه اولین عمل جراحی قلب و كلیه رو تو ایران انجام داد و جایزه بهترین پزشک رو دریافت میكنه "پروفسور جواد هیئت"

_ یک روز یه تركه اولین دانشگاه هفت زبانه دنیا رو راه انداخت "ربیع رشیدى"

_ یک روز یک تركه لباس هاشو تو سرماى آذربایجان و خطر برخورد قطار آتش میزنه تا قطارى با مسافرهاش سالم بمونن "دهقان فداكار"

_ یک روز یه تركه اولین بار مدرسه ایى براى لال ها و كرها بنیانگذارى كرد "باغچه بان"

_ یک روز یک تركه بابک بود، شهریار بود، ستارخان بود، باقرخان بود و براى همیشه مرد بودند

تقدیم به هموطنان غیور ایران ..

مشاهده همه ی 4 نظر
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

یه پدر و دختر  با  یه پدر و دختر دیگه ضربدری

یه پدر و دختر  با  یه پدر و دختر دیگه ضربدری  وصلت میکنن! 
یعنی هر کدوم از دخترا با پدر اون یکی ازدواج میکنه، 
هر زوج صاحب یه پسر میشن، 
بگین پسرها باهم چه نسبتی دارن؟! 

مشاهده همه ی 3 نظر
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

جواب معما : جمله مرد چنین بود “شما من را به

جواب معما :
جمله مرد چنین بود “شما من را به ۶ سال حبس محکوم خواهید کرد” . اگر این جمله دروغ باشد که مرد به ۶ سال حبس محکوم خواهد شد که در نتیجه جمله اش راست می شود. اگر راست باشد او باید به ۴ سال حبس محکوم می شد که در نهایت عبارت اولیه را دروغ میکرد.از آنجا که قاضی نمیخواست خلاف گفته خود عمل کند تصمیم گرفت مرد را آزاد کند

مشاهده همه ی 2 نظر