افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

پـروانه بـه خـرس گفـت:
دوسـتت دارم...
خـرس گفـت:
الان ميخـوام بخوابم، بيـدار شـدم حـرف مـى زنيـم...
خـرس بـه خـواب زمسـتانى رفـت
و هيـچ وقـت نفهمـيد عمـر پـروانه سـه روز اسـت... 💔

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک
6488AF13-656E-41C3-B248-BA09A4168D2F.jpeg

بنويسـيد كـه بـا عطـر وضـو آوردنـد
نعـش دلـدار مـرا لاى پتـو آوردنـد...


(تسـليت بـه همـوطنـانِ داغـدار)

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

يـا كنـج قفـس يـا مـرگـ
ايـن بخـت كـبوترهاسـت

دنيـا پـل باريكـى
بيـن بـد و بـدتـرهـاسـت

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک
A117478C-B7B0-443C-8EA3-61BB8402BC02.jpeg

من يكـ الف خميده همچون دالم
يكـ سينه پُر از سكوت و استدلالم

تحقير شدم هميشه، هر دم، هرجا
غمگين و شكسته مثل استقلالم


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

در مكـتب زنـانـه
لـيلـا شـدن غـريـزى سـت

امـّا در ايـن زمـانه
مـردى جـنون نـدارد!

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

هيچـ كـس
ناگهـان
نمـيـ گـذارد
بـرود...

بـهـ
تدريـج
مـيـ گـذارد؛
ناگهـان
مـيـ رود!

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

پيچـيده شـميمت همـه جـا اى تـنِ بـى سـر!

چـون شيـشه عطـرى كـه درش گـم شـده باشـد

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

اُفتـادن بـا نمـره ٢ بهـتر از اُفتادن بـا نمره ٩
مـرگـ مغـزى بهـتر از قـطع نخـاع
سقـوط بهـتر از آويزان مانـدن
تمـام شـدن بهـتر از معـلّق مانـدن
خـواب مـاندن بهـتر از تو ترافيـكـ مانـدن
نبـودن بهتر از بـودن و نـاديده گرفـته شـدن
گـريه كـردن بهـتر از نيشـخند زدن
راست گـفتنِ تنفّـر بهتـر از دروغ گـفتنِ علـاقه
تنهـا بـودن بهـتر از بـا چـندتـا بـودنه...

" انـگارى رفـتنِ مـن هـم بهـتر از مـاندنِ منـه "

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

بـى تـو شـهريورِ مـن نسـخه اى از پائيز اسـت

سـى و يـكـ روز قـرار اسـت كه ابـرى باشـم

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک
image.jpg

تـازه شـهيدا بگو ، خـانه ى معشـوق كـو ؟

گفـت : همان سـو كه سـر ، بيشـتر افتاده اسـت

نظرات برای این پست غیر فعال است