افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

بـراى ماهـى
بـا سـه ثانيـه حافظـه
تُنـگ و دريـا يكـى سـت !

دسـتِ مـن و شـما درد نكـند
كـهـ دلِ تـَنگـِ آدم را بـا يـكـ عُـمْر حافظـه
تـوى تُـنگ مـى اندازيـم
و بـراى مـاهى هـا دل مـى سـوزانيم !

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
يـك جـور زدنـد ، از دو زانـو افتـاد
يـافاطـمه گفـت و روى پهلـو افتـاد
 
از شـدّت ضـربه سـر فقـط بـاز نشـد
چـه فاصـله اى بيـنِ دو ابـرو افتـاد !
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
هـرچـه آمـد بـه سـَرم
از تپـشِ نـامِ تـــو بـود
 
طـرحِ افـكارِ مـن از
لهجـه ى انـدامِ تـــو بـود
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
برسـان سلـامِ مـا را
بـه رفوگـرانِ هجـران

كـه هنـوز پـاره ى دل
دو سـه بخـيه كـار دارد
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
مـن مانـده در ايـن دو راهـىِ حـيرانى
يـكـ رأى و دو يـار و حالتـى بحـرانى
 
او عاشـقِ سـيّدِ خراسـانى و مـن
مسـئولِ سـتادِ دولـتِ روحـانى !
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

  
بـاران
چـه دلبـرى مـى كنـد بـراى بهـار ...
پائيـز كـم بـود ،
بهـار هـم عاشــق شـد !
 
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
مـــاهِ مـن !
قاصـــدک ِ دلـم عـجـیــب هـوای پــریدن دارد !
یک فـــوت مهمانِ تــو !
نـه ... !
صـــبر کن ... !!
انـگار نـگاه ِ تـــــو کافیـســت ... !!!
نـگاهش کـه مـى كـنــى ســـاده مـی ــپـَرَد ... !!!
تـــو نـگاه کن ...
خـودش راهِ رســـیدن را خـــوب می ـــشـناسـد ....... !!!
بســــــــم الله ...
  

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

  
سـيبِ شـيرينِ لبـت باشـد و آدم نخـورد ؟
تــــو بهشـتى
و چـه بيـم
از بـه گنـاه افـتادن ؟!
 
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
اگـر آن تـُركِ شـيرازى بدسـت آرد دلِ مـا را
بـه خـالِ هنـدويش بخشـم سمـرقند و بخـارا را ...
 
#حـافظ
 
 
اگـر آن تـُركِ شـيرازى بدسـت آرد دلِ مـا را
بـه خـالِ هنـدويش بخشـم سـر و دسـت و تـن و پـا را
هـرآنكـس چـيز مـى بخشـد ، ز مـالِ خويـش مـى بخشـد
نـه چـون حافـظ كـه مـى بخشـد سـمرقند و بخـارا را ...
 
#صـائب
 
 
اگـر آن تـُركِ شـيرازى بدسـت آرد دلِ مـا را
بـه خـالِ هنـدويش بخشـم تمـامِ روح و اجـزا را
هـرآنكـس چـيز مـى بخشـد ، بسـانِ مـرد مـى بخشـد
نـه چـون صـائب كـه مـى بخشـد سـر و دسـت و تـَن و پـا را
سـر و دسـت و تـَن و پـا را ، بـه خـاكـِ گـور مـى بخشـند
نه بـر آن تـُركِ شـيرازى كـه بـُرده جـمله دل هـا را .
 
#شـهريار
 
 

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار
 لینک

 
بسـته راهِ نفسـم بغـض و دلـم شـعله ور اسـت
چـون يتيـمى كـه بـه او فحـشِ پـدر داده كسـى
 
بـر رُخـَش شـرمِ شـفق ديـدم و گفـتم گـويا
از غـمِ مـن بـه فلـك بـاز خـبر داده كسـى
 
 

نظرات برای این پست غیر فعال است