لحظه  بروز رسانی 

                                   حالم این روزا حال خوبی نیست                            

                                   حالم این روزا حال خوبی نیست
                                   شکل حال ژوکنــد بــی لبخـند

images?q=tbn:ANd9GcSQrFUK2fDfLuT-e-GAjMq
                                من به روزهای شـاد مشکوکم...
                                شک دارم ختم ماجرا اینجاست..
images?q=tbn:ANd9GcS8PxbA0LJakm-kzEN6nJ2

مشاهده همه ی 3 نظر
?Did You Miss Me?
گرفتارگرفتار
?Did You Miss Me?

هــیــچْــکـَـسْــــ.ـ.ـ بــازَمْــــ.ـ.ـ تِــرِکــونْــدْـ.ـ.ـ تُفْ، تُفْ، رو شِعْرامْ ق

hichkastof.jpg

هــیــچْــکـَـسْــــ.ـ.ـ بــازَمْــــ.ـ.ـ تِــرِکــونْــدْـ.ـ.ـ

تُفْ، تُفْ، رو شِعْرامْ قُفْلْ

هَنو مَشْروبْ گِرونِه وُ کِراکْ مُفْتْ

ایمانِ قَوی تو بِلادِ کُفْرِه

هَنو مالِ هَمُو می‌خُوریمْ لُفْ لُفْ لُفْ

مشاهده همه ی 5 نظر
Tahamtan Majidi
بی‌حالبی‌حال
Tahamtan Majidi

دست بذار رو قلبت این صدایه من بود تقصیراتو گردن میگیرم

دست بذار رو قلبت این صدایه من بود تقصیراتو گردن میگیرم

دست بذار رو قلبت این صدایه من بود

تقصیراتو گردن میگیرم بیا پشته من سنگر بگیر

دست نبر به حسه لعنتیت تمامه سهمتو از من بگیر

من با کله شهر صافم تو روش میشی مشتی آمار کوچیک

برد نباشه باختم نیست که راه حله واسه مشکلو پوشید

دلت گرفته توام عینه من روانی

تو این همین حوالی میرسم به داد اهالی

رو زمینی یا هوایی تو شبیهمی یا سوایی

تو پیاده یا سواری د بیرحم پس کجایی

مشاهده همه ی 4 نظر
میگَنـ آبِـِ نَطَلَبیدِهـ مُرآدِهـ!!!!!!اَلبَتِهـ اَگِهـ باعِثِـ حآمِلِگیـ نَشِهـ!!
قاطیقاطی
میگَنـ آبِـِ نَطَلَبیدِهـ مُرآدِهـ!!!!!!اَلبَتِهـ اَگِهـ باعِثِـ حآمِلِگیـ نَشِهـ!!

فِـکـرمـیـکـُـنـی خِـیـلـی زِرَنـ ـگـی؟؟؟ ن دآشَـم خـوب گــ ـــوش کـُـن بـِـبـیــن

فِـکـرمـیـکـُـنـی خِـیـلـی زِرَنـ ـگـی؟؟؟

ن دآشَـم خـوب گــ ـــوش کـُـن بـِـبـیــن چـی میگـَـم بَعـدبــ ـیــآبِشیــن زِر زِر کـُن:

زِرَنـ ــگــ اِسـتکآنـه کِـ ــه اَز هَـمـه لَـب گـِرِفتِه!

زِرَنـ ــگــ آفـتــآبَـسـت کِـ ــه مآلِ هَمه رودیــ ــده!

زِرَنـ ــگــ قــ ــآشُـقـه کِـ ــه تـــو دَهَـنــه هَـمــه گُــذآشـتِـه!

زِرَنـ ــگــ لَــ ــآفه کِـ ــه رو هَــمــه خـوآبیـده!

زِرَنـ ــگــ سَــ ــمـآوَره کِــ ــه دَسـت بـِـه کَــ ــمـَـر ایـسـتــ ــآده و هَــمـه آبِـشــ ــومیـخورَنــ ــد!!!

مشاهده همه ی 4 نظر
بَـــــچِها واسَــــــمـ دُعــــــــا كُـــــــنيــد
لوسلوس
بَـــــچِها واسَــــــمـ دُعــــــــا كُـــــــنيــد

هــمـینه کـهـ هــــــست. ← نـه دوســـت دارم مــــــوهامو رنـگ کنـــم. نـه

هــمـینه کـهـ هــــــست. ← نـه دوســـت دارم مــــــوهامو رنـگ کنـــم. نـه

هــمـینه کـهـ هــــــست... ←
نـه دوســـت دارم مــــــوهامو رنـگ کنـــم....
نـه تا سـاعت 12 شـب بیـرون باشــم...
نـه لبـ بـه مشــروب میزنـــم...
موهـام رنـگش بـه انـدازه کـافی خاصــــ هســت

تـا زیر دماغـم رژ نمیزنـم واسـه جلب توجـــهـ...
جایـی که پسـر هسـت نـاز نمیـکنم چـون نـاز کردنــم فقط واســه♥ یه نفـــره♥
بلـتد نیستـم دورو باشـم چون خـانوادم با فرهنـگـن
دنبـال پول و ماشیـن مدل بالای پسـر نیستــم
چـون خانـوادم برام کم نذاشـتن، عقـده ای نیستــم

بهـم بی محلـی کنـی سمتــت نمیـــــام دورتـو خط میکشــم


تیپــــم ســادس....

بهـــم میگــتن مغــــــرورم چـــــون اهل لاسـ زدن باهاشــتون نیستــم

هــرکسی رو غـرقـ محبـت نمیـکنم ، به هرکـی از راه رسـید نمیگم دوسـتـ دارم
همیـنم که هستـم من عوضـ نمیشـــم
واســـهـ من ♥دختـــــــــــر♥ بودن یعـــــــنی همـــین...
وگرنــهـ جنـــس آشـــغال و ارزون تـو بازار زیـــــاد پیدا میشــهـ

مشاهده همه ی 18 نظر
bahare
bahare

بَعضے وَقــتا ے غَــلَــطے میڪُــنیم ڪ اون غَــلَــط تا آخَــر عُمر

بَعضے وَقــتا ے غَــلَــطے میڪُــنیم


ڪ اون غَــلَــط تا آخَــر عُمر ما رو میڪُنـہ

 

Illustration art gif

 

مشاهده همه ی 15 نظر
bahare
bahare

روُز بِـہ روُز.[پیــرتَر اَز ᓆـَبل].!!ظآهِرِ פֿـوُبیـ בآریــم!!!بآش .[توُ ڪَـᓅ].!!

روُز بِـہ روُز...[پیــرتَر اَز ᓆـَبل]...!!ظآهِرِ פֿـوُبیـ בآریــم!!!بآش ...[توُ ڪَـᓅ]...!!!

وَلیـ اَز בَروُטּ...[ᓅـُسیــل]...شُـבیــم!!بِـבَرבِ...[موُزِه]...میـــפֿـوُریــم!!نَه؟!!!

..[گِروُטּ ᓆِیــمَت]..شُـבیــم!اَرزِش בآریــم!وَلیــ..[وآسِـہ פֿـوُـבِموُن]..!

 

Knife cutting dice chopping gif

 

مشاهده همه ی 4 نظر
bahare
bahare

   x|حِس نِمیکُنیـ یِهـ جورـآیی |بی‌ریشِهـ| اـی؟! زِندِگیـ مونـ شُدِهـ زِندِگیـ کِلیشِهـ

art live eye die guns n roses gif

 

 

 

x|حِس نِمیکُنیـ یِهـ جورـآیی |بی‌ریشِهـ| اـی؟!
زِندِگیـ مونـ شُدِهـ زِندِگیـ کِلیشِهـ اـی|x

x|کِنآرِ هَمـ وـآـی‌میسیمـ وَلی هَمِهـ بآ هَمـ |قَهریمـ|
حِس میکُنیـ کِهـ هَمِهـ دـآرَنـ حَرفی|x

مشاهده همه ی 5 نظر