افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
گرفتارگرفتار
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
1495379179358362_large.jpg
درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد 
حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن !
تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟!
در نهـایت احسـاس همـدردی …
مشاهده همه ی 4 نظر
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
گرفتارگرفتار
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
1486470381414038_large.jpg
هــــــــــــِــــے تـــــــــــــو ☜
ذهــــــن ᓄــــریـــــضـــــــت نـــــتـــیــــجـــــہ تــــجــــــربـــهــ هــــاے
""ڪــــــثـــــیـــــــᓅـــــــتــــــــہ..
""✔ ᓄـنــو با بقیــہ ᓄـقایـــωـهــ نڪـــــלּ ✖
نظرات برای این پست غیر فعال است
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
گرفتارگرفتار
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
1481137206371291_large.jpg
چـــه خــوب اســـــــت :
آدمـــ ـهــا ؛  "یــــك نفــــر" را
هـــر روز دوســــت داشتــــه بـــاشنــــد  .
نـــــه اینکـــــه ؛ هــــر روز یــــک نفــــــر را .
نظرات برای این پست غیر فعال است
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
گرفتارگرفتار
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
1474996027757854_large.jpg
چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:
مرد بايد قد بلند باشه...
مرد بايد چشم ابرو مشکي باشه...
مرد بايد ته ريش داشته باشه...
من که مي گم:
مرد بايد با وجود همه ي غرورش،مهربون باشه...
باوجودهمه ي لجبازيش،وفادار باشه...
باوجود همه ي خستگي هاش،صبور باشه...
باوجود همه ي سختي هاش،عاشق باشه...
مرد بايد محکم باشه...
بايد تکيه گاه همسرش باشه...
مرد بايد،"مــــــــــــــــــــــــــــــــرد" باشه...
همين....
نظرات برای این پست غیر فعال است