لحظه  بروز رسانی 
אחד העם
ورزشکارورزشکار
אחד העם

ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ؛ . .

ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ؛
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻭ ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ،
.
.
.
. ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ
.
.

.
ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺗو ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ.

.
.
.
.
2000 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ 2 ﺑﻪ 2 رابطه ی جنسی برقرار ﻣﯿﮑﻨﻦ.

.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ. ﺗﻮ ﻫﻨﺪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻬﻦ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ .
.
.
.
.
.
.
ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﮕﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻢ ﻫﯽ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻦ ﺑﻄﺮﯼ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ.
.
..
.
.
ﺗﻮ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺳﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻭﺳﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻥ. ﺗﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻪ. ﺗﻮ ﺍﺭﻭﭘﺎ 2 ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ.
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ! ﻭ 1000 ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺩﯾﮕﻪ..
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻦ، ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺗﯿﺮﯾﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺘﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯿﺸﺪ !!
.
.
.
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ !!!!
.
.
.
.
.
.
ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﺑﺨﺪﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ منش و راه و رسممون به شکلیه که متجاوز ستیزه...

.
.
.
.
.
.
مشکل ما این که به کمک اعتقاداتمون هیچ وقت نذاشتیم زیر بار استعمار (مثل خیلی کشورای همسایه ) بریم...
.
.
.
.
.
.

مشکل ما این که با شور حسینی که داشتیم ، ۸سال با چنگ و دندون نذاشتیم وجبی از خاک کشورمون رو ببرن...
.
.
.
.
.
مشکل ما این که همیشه از هخامنش تا حالا ، حیا و غیرت نماد بانو ها و پهلوانان ایرانی
بوده و هست...
.
..
.
.
.
مشکل ما این که با اعتقاد به گذشته سرخ ( عاشورا ) و آینده سبز (قیام قائم آل محمد(ص))
هیچ وقت نمیذاریم سیاست سکولار بر ما غالب بشه...
.
.
.
آره...
مشکل اونا اینه که نمیتون استقلال مارو ببینن...
.
.
.
در حالی که تونستن هر ملت و کشوری با هر مذهب و آیىنی رو به استعمار خودشون در بیارن...

.
.
.
از استقلال طلبی شیعه ها میترسن...
.
.
.
از هر ملتی که بخواد رو پای خودش وایسه و آقایی کنه میترسن...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نشر برای بیداری...

مشاهده همه ی 80 نظر
jalal ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
jalal ghasemi

ننگ بر شما ای گستاخان ! قانون‌شکنان بدون مجوز ۲۵ خرداد

ننگ بر شما ای گستاخان !
قانون‌شکنان بدون مجوز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ امروز دم از قانون و مجوز می‌زنند ...

روزنامه شرق در مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ روی عکس خبری صفحه نخست خود در انتقاد به تجمع جمعی از مردم مقابل وزارت کشور مبنی بر «اهمیت بیشتر بر حجاب و عفاف» نوشت: تجمع غیرقانونی مقابل وزارت کشور.

اونایی که می گن تجمع عفاف و حجاب دیروز ما مجوز قانونی نداشت صرفا جهت اطلاع اصل 27 قانون اساسی رو بنر کنن بزنن جلو چششون روزی 10 بار از روش بنویسن!!! " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. "

افسران - قانون شکنان بدون مجوز 25 خرداد 88 امروز دم از قانون می زنند...


افسران - من هم دیگه خسنه شدم

مشاهده همه ی 12 نظر
آرام...گفتمان _مقاومت
آروم و عادیآروم و عادی
آرام...گفتمان _مقاومت

یادداشت حجت الاسلام حمید رساییهویت فرزند معنوی وزیر اطلاعات در جلسه

یادداشت حجت الاسلام حمید رسایی
هویت فرزند معنوی
219927_354.jpg

وزیر اطلاعات در جلسه مورخ 21 اسفند 92 با تعدادی از نمایندگان که در خصوص بررسی مسائل مهم امنیتی کشور بود، فردی را همراه خود آورده بود که نه تنها نمایندگان بلکه هیچ یک از معاونین وی، او را نمی شناختند!
حتی نامش را نمی دانستند! در آن جلسه وقتی نمایندگان خواستار معرفی همراهان وزیر شدند، آقای علوی همه همراهانش را معرفی کرد اما از معرفی این فرد جوان خودداری
 کرد و با اصرار نماینگان وی را "فرزند معنوی" خود معرفی کرد.

چند ساعت پس از جلسه، مشروح سخنان رد و بدل شده بین وزیر اطلاعات، معاونین وی و 9 تن از نمایندگان به شکل جهت دار و تحریف شده ای در سایت روزنامه قانون و چند سایت دیگر قرار گرفت و صبح روز بعد تیتر یک روزنامه قانون شد!

روز گذشته وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی حاضر شد تا در این خصوص توضیح دهد. متأسفانه یکبار دیگر فرزند معنوی وزیر اطلاعات مانند جلسه قبل، محتوای جلسه دیروز را نیز به شکل جهت دار در روزنامه قانون منتشر کرد.

آقای علوی در ابتدای جلسه فرزند معنوی خود را سامان صابریان فرزند محمد جواد متولد ۱۳۶۵ در تهران و دانشجوی کارشناسی معرفی کرد که فعالیت های رسانه ای دارد. وزیر اطلاعات تصریح کرد که محتوای جلسه با نمایندگان را این فرد که با هماهنگی و برنامه ریزی آقای علوی در جلسه حاضر شده بود، منتشر کرده است!

%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%20%D9%85%

علوی: قبلا بنده در جلسات کمیسیون های مجلس شرکت کرده ام، اما بعد از جلسه، نمایندگان مجلس مصاحبه کرده اند و نه تنها مطالب خودشان را نگفته اند بلکه از قول بنده مسائلی را تحریف شده مطرح کرده اند! برای همین خبرنگاری را همراه خود کرده است تا در وقت مقتضی از آن استفاده کند!
علوی: به عقیده بنده نه همراهی این فرد، نه حضور وی در جلسه با نمایندگان، نه انتشار مطالب آن جلسه اشکالی داشته و نه تحریفی صورت گرفته!
ما که این متن را منتشر نکرده ایم بلکه یک رسانه این کار را کرده و رسانه ها هم برای خودشان قانون دارند.
به آقای علوی گفتم: برادر محترم یعنی در وزارت اطلاعات با این عرض و طول، روابط عمومی وجود ندارد تا از بیانات گهربار شما حراست کند و نیازی به حضور مستتر خبرنگاران در جلسه با مقامات و نمایندگان نباشد؟ آیا آقای علوی که نمایندگان مجلس را به تحریف سخنانش متهم می کند، باید با استفاده از خبرنگاری که حتی معاونان وزارت اطلاعات او را نمی شناسند، از سخنانش حراست کند!
------------------------------------------------------------------
اساسا موضوع و اشکال همکاران بنده، فهمیدن نام و نام خانوادگی این فرد نبود. موضوع این است که آیا خبرنگار یک روزنامه - آن هم روزنامه ای با سابقه زیر سئوال بردن احکام دینی و تبعیض جنسیتی نامیدن تفاوت احکام زن و مرد، روزنامه ای که بزک کننده دشمنی با آمریکا در شماره های مختلف خود بوده و ... - باید به راحتی در چنین جلسه ای حضور یابد؟

وقتی آقای علوی به این راحتی به خبرنگاری که هیچ یک از معاونانش او را نمی شناسند، اعتماد می کند و او را بر "نمایندگان مردم" مسلط می کند، چه آینده ای در انتظار "مردم" است و چه کسانی بر مردم مسلط می شوند؟
--------------------------------------------------------------------
5c1cb0bebd56.png

مشاهده همه ی 27 نظر
ღܓܨ زهـ ـ ـ ـ♥ـ ـ ــرا ܓܨღ
بی‌حالبی‌حال
ღܓܨ زهـ ـ ـ ـ♥ـ ـ ــرا ܓܨღ

دلار امروز به قیمت 3300 تومان دوران احمدی نژاد بازگشت!!! با

دلار امروز به قیمت 3300 تومان دوران احمدی نژاد بازگشت!!!

با این تفاوت که

دیگر غنی سازی 20 درصد انجام نمیدهیم

ابهت شکست ناپذیری خود را از دست دادیم

بر روی خون شهدای هسته ای قدم گذاشتیم!!!!

افسوس که آن مرد رفت...

siMnQUV_358.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر
آرام...گفتمان _مقاومت
آروم و عادیآروم و عادی
آرام...گفتمان _مقاومت

دلواپسیم حقوق ملت فروختنی نیست، اما اگر خواستید بفروشیدبه "مزایده" بگذارید

دلواپسیم
حقوق ملت فروختنی نیست، اما اگر خواستید بفروشید
به "مزایده" بگذارید نه "مناقصه"
resized_562338_364.jpg

سرانجام علیرغم کارشکنی های متعدد جهت برگزار نشدن همایش «دلواپسیم»، عصر روز شنبه 13 اردیبهشت 93 لانه جاسوسی سابق میزبان منتقدان توافقنامه ژنو بود.

ناصر نوبری سفیر اسبق ایران در شوروی:
ما هم با بازی «برد- برد» موافقیم اما نه با مذاکراتی که انتهایش
می شود«برد که برد!»
آقای روحانی حداقل یک نفر را معرفی کنید تا بتواند از توافق ژنو دفاع کند! نه اینکه هر کسی می خواهد از این توافقنامه دفاع کند می گوید اصلا انرژی هسته ای می خواهیم چه کار؟ آیا موضع دولت هم همین است؟!

حجت الاسلام علیرضا پناهیان:
اگر مذاکرات موجب رونق اقتصادی و افزایش عزت کشور شود، آن مذاکره در خدمت جمهوری اسلامی است و اگر مذاکراتی به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی منجر نشود این مذاکره محکوم به شکست است.

resized_562311_455.jpg

کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
حرف ما با تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان این است که شما در برابر این همه امتیازات که در توافق ژنو به 1+5 دادید باید تمام تحریم ها لغو می شد نه اینکه صرفاً صنعت کشتیرانی و پتروشیمی ما تا حدودی از تحریم رها شود.

کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
مقام معظم رهبری می‌گویند من خوشبین نیستم اما مخالفتی هم نمی‌کنم، فکر هم نمی‌کنم این مذکرات به نتیجه برسد. به سخن مقام معظم رهبری و گزارش آقای روحانی درباره توافق هسته‌ای دقت کنید، از آقای روحانی می‌پرسند نظر شما درباره توافق هسته‌ای چیست؟ می‌گوید خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد و باید واقع‌بین بود، البته آقای روحانی می‌گوید با شناختی که از دنیا و مسائل دارم بدبین نیستم؛ تا کنون
سابقه نداشته است هیچ رئیس‌جمهوری مقابل نظر مقام معظم رهبری
اینگونه نظر دهد.

فواد ایزدی:
دلواپسیم که امتیازات مورد نیاز کشور در گام نهایی گرفته نشود.

resized_562312_304.jpg

مهدی محمدی:
توافق ژنو، توافقی است که ماهیت انقلاب را هدف گرفته و موضوع هسته ای تنها یک سکو برای رسیدن به این هدف است.

محمد صادق کوشکی:
امروز با افتخار عنوان بی‌سوادی را می‌پذیریم و به آن افتخار می‌کنیم تا فردا
بی‌شرف نباشیم.

5c1cb0bebd56.png

مشاهده همه ی 169 نظر
MojICiviL
گرفتارگرفتار
MojICiviL

حاج قاسم و بردار شهیدش

حاج قاسم و بردار شهیدش

حاج قاسم و بردار شهیدش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali_1989
بی‌حالبی‌حال
Ali_1989

هنگام جنگ دادیم صدها هزار دارا شد کوچه های ایران

هنگام جنگ دادیم صدها هزار دارا
شد کوچه های ایران مشکین ز اشک سارا
سارا لباس پوشید ، با جبهه ها عجین شد
در فکه و شلمچه ، دارا بروی مین شد
dara-sara1.jpg

چندین هزار دارا ، بسته به سر ، سربند
یا تکه تکه گشتند یا که اسیر و دربند
سارای دیگری در ، مهران شده شهیده
دارا کجاست ؟ او در ، اروند آرمیده
دوخته هزار سارا ، چشمی به حلقه در
از یک طرف و دیگر چشمی ز خون دل ، تر
سارا سؤال می کرد ، دارا کجاست اکنون ؟
دیدند شعله ها را در سنگرش به مجنون
خون گلوی دارا آب حیات دین است
روحش به عرش و جسمش ، مفقود در زمین است
20101219150405417_8.jpg

در آن زمانه رفتند ، صدها هزار دارا
در این زمانه گشتند ده ها هزار « دارا »
هنگام جنگ دارا گشته اسیر و دربند
دارای این زمان با بنزش رود به دربند
دارای آن زمانه بی سر درون کرخه
images?q=tbn:ANd9GcT1anLFICPpA5FIrKatRtz

سارای این زمانه در کوچه با دوچرخه
2173.jpg


در آن زمانه سارا با جبهه ها عجین شد
در این زمانه ناگه ، چادر( لباس جین ) شد
با چفیه ای که گلگون از خون صد چو داراست
سارا ، خود از برای جلب نظر ، بیاراست
آن مقنعه ور افتاد ، جایش فوکول درآمد
سارا به قول دشمن از اُمّلی درآمد
1388428182_3.jpg

دارا و گوشواره ، حقّا که شرم دارد !
در دستهایش امروز ، او بند چرم دارد

با خون و چنگ و دندان ، دشمن ز خانه راندیم
اما به ماهواره تا خانه اش کشاندیم
dara-sara3.jpg

جای شهید اسم خواننده روی دیوار
آنها به جبهه رفتند اینها شدند «طلبکار»
42291_482.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
آرام...گفتمان _مقاومت
آروم و عادیآروم و عادی
آرام...گفتمان _مقاومت

اشرافیگری برای یک کشور آفت است؛ اشرافیگریِ مسئولان، آفت مضاعف.برای

اشرافیگری برای یک کشور آفت است؛ اشرافیگریِ مسئولان، آفت مضاعف.
63450300812143173898.jpg
برای مشاهده در ابعاد بزرگتر روی عکس کلیک کنید

يك وقت هست كه ما در زندگى شخصى خود مثلاً حركت اشراف‌گونه‌ايى داريم بين
خودمان و خدا؛ كه اگر حرام باشد، حرام است؛ اگر مكروه باشد، مكروه است؛
اگر مباح باشد، مباح است؛
اما يك وقت هست كه ما جلوى چشم مردم يك مانور اشرافى‌گرى مى‌دهيم؛
اين ديگر مباح و مكروه ندارد؛ همه‌اش حرام است؛

به‌خاطر اين‌كه تعليم‌دهنده‌ى اشرافى‌گرى است به:
اولاً زيردست‌هاى خودمان، ثانياً آحاد مردم به اين كار تشويق مى‌شوند.
ما نبايد مردم را به اين كار تشويق كنيم. ممكن است در داخل جامعه كسانى پولدار
باشندو ريخت و پاش كنند - البته اين كار بدى است، ولى به خودشان مربوط است -
اما ريخت و پاش ما اولاً از جيبمان نيست، از بيت‌المال است؛ ثانياً ريخت و پاش ما مشوق ريخت و پاش ديگران است.

*********************
واقعاً «النّاس على دين ملوكهم». ملوك در اين‌جا به معنى پادشاهان نيست
كهبگوييم ما پادشاه نداريم؛ نه، ملوك شماها هستيد؛ النّاس على دين ماها.
*********************
امام خامنه ای 1384/6/8

مشاهده همه ی 116 نظر