لحظه  بروز رسانی 
mona
ناراحتناراحت
mona

آدم های خیلی ساده و مهربان خطرناکن! کلاه که سرشان بزاری

آدم های خیلی ساده و مهربان خطرناکن!

کلاه که سرشان بزاری...

خدا کلکتان را میکند!

مشاهده همه ی 5 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

خداییش گل کاشتن دمشون گرم مایه افتخارن

خداییش گل کاشتن دمشون گرم مایه افتخارن

خداییش گل کاشتن دمشون گرم

مایه افتخارن


مشاهده همه ی 32 نظر
**رویا**
**رویا**

غرور شما را قوی نشان می دهد ولی شادی را از

70234760846981203565.gif

غرور شما را قوی نشان می دهد


ولی شادی را از شما میگیرد....!


0frputug8fmc7eo4x21a.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
♣ نـــفیـــســـ♥ ـــهــ ♣
آروم و عادیآروم و عادی
♣ نـــفیـــســـ♥ ـــهــ ♣

تو ایران اگه پسرشون دوست בختر داشته باشه خیلیم خوبه ولے

1a4a909e7168127da56372ff7d03f5bf-425
تو ایران اگه پسرشون دوست בختر داشته باشه خیلیم خوبه ولے اگه בخترشون בوس پسر בاشته باشه آبروریزیه

تو ایران اگه پسر قبل ازدواج هم خوابی בاشته باشه طبیعیه ، اگهבختر هم خوابے בاشته باشه ، یه کَلاشه که בاره خوבشو باکره جا میزنه

تو ایران اگه مرבخیانت کنه یعنی زنش یه کمبوבی داشته ولی اگه زن خیانت کنه یعنی هرزه اس

تو ایران اگه مرב خیانت کنه ، حق شرعے و قانونیشه ، ولی اگه زن خیانت کنه جرمش خیلے سنگینه

تو ایران اگه مرב سیگار بکشه ، طبیعیه ولی اگه زن سیگار بکشه دلیل بر لا ابالی بوבنشه

تو ایران اگه مرב حرفای زیرشکمے و شوخیاے 18+ بکنه ، مرد باحالے محسوب میشه اما اگه زن ازین شوخیا بکنه ، بے حیا و بی آبروئه ... چـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ... ?!

اینجا سرزمین من است سرزمینےپر از شهوت ها و هوس هاے خیالے و واقعے آرے اینجا ایران است...

به چه چیز بایـב خنـבیـב؟؟؟ به تن فروشی هاے شب هنگام مادر به پدر برای اثبات عشق؟ به پوشش خواهر בر خانه و لختی مهمانے هاے شبانه؟؟

به غیرت پسر به ماבر وشوخی های مادر پسر با בوستان؟؟

به شب کاری های تازه داماد برای پاس کرבن چک تالار؟؟

شایـבم به گریه و בاב مرבم از نـבاری و خریـבن ماشین های چنـב בه میلیونی؟؟

בر شهر من بکارت همان کاغذ نقره اے رنگ בاخل پاکت سیگار است!

پاره که شود هرکسی هوس میکند به تو دست בرازی کنـב!!

پس بایـב برای سوختن وتمام شـבن آماבه باشی به زوבی בور می اندازنت..!

حتی همان کسی که بسته را خوבش باز کرבه!!

آری دوست عزیزم اینجا ایران است... سرزمین من... سرزمین تو...‎!‎

تقصیر هیچ کس نیست به نام "عشق" جسمت را لگـב مال بوسه هاے هوس آلودشان میکنند و به نام "ناپاکے تو" فراموشت میکنند به نام "نجابت" باید سکوت کنے و به نام "صبر" از בرون ویران میشوے...!

مشاهده همه ی 51 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

عجب حکایت عجیبیست حواسم را هر کجا که پرت میکنم باز

عجب حکایت عجیبیست

حواسم را هر کجا که پرت میکنم باز هم کنار تو می افتد...!!!

مشاهده همه ی 64 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

نمی شود دوستت نداشت. لجم هم بگیرد از دستت نهایتش این

نمی شود دوستت نداشت...

لجم هم بگیرد از دستت نهایتش این است که

دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...!!!

مشاهده همه ی 22 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

سرم روی شانه ات دستم گره خورده در دستت و ساعتی

سرم روی شانه ات

دستم گره خورده در دستت

و ساعتی که هر چقدر تیک تاک کنه متوجه اش نمیشوم

در رویا تو تا ابد مال منی

افسوس که فقط در "رویا"


مشاهده همه ی 20 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را میداند از

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را میداند

از این پس

در ازدحام آدم ها و خیابان ها

دنبال دستانت میگردم...!

مشاهده همه ی 9 نظر