لحظه  بروز رسانی 
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ری...
آروم و عادیآروم و عادی
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ری...

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت

که تندرست ملامت کند چو من بخروشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید