لحظه  بروز رسانی 
akbarso
گرفتارگرفتار
akbarso

آلزایمر درد نیست ، برای بعضی ها درمان است !

آلزایمر درد نیست ، برای بعضی ها درمان است !

آلزایمر درد نیست ، برای بعضی ها درمان است !
.
.
دودی که از دهانم بیرون میاد ، دود سیگار نیست !
قلبم سوخته …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تل آویو اسراییل چه شهر زیبایی اسراییلی ها پولدارتر از دیروز

تل آویو اسراییل چه شهر زیبایی اسراییلی ها پولدارتر از دیروز

تل آویو اسراییل چه شهر زیبایی اسراییلی ها پولدارتر از دیروز میشوند و ما بدبختر از دیروز برای خودی ها هم مهم نیست که ما بدبختر از دیروز میشویم و پولمان بی ارزش میشود! به آنها شک میکنیم شاید یهودی باشند که برایشان مهم نیست ما بدبختر از دیروز میشویم!
اما یهودی ها انگاری زندگی مردم سرزمینشان برایشان مهم است و حالا به خودم شک کردم چون شما ایرانی ها را دوست دارم و نمیخواهم بدبخت شوید چون خودمم بدبخت میشوم شاید خودم یهودی باشم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرتضی
مرتضی
سلام نظر بدید

سلام نظر بدید

مشاهده همه ی 1 نظر
Moon shadow
ناراحتناراحت
Moon shadow

سلام بچه ها ممنونم از اینکه بودید و همراهی کردید

سلام بچه ها ممنونم از اینکه بودید و همراهی کردید

سلام بچه ها
ممنونم از اینکه بودید و همراهی کردید...
تقدیم بهتون..

مشاهده همه ی 17 نظر
مرتضی
مرتضی
تقدیم به دوستان

تقدیم به دوستان

مشاهده همه ی 1 نظر
زهرا
گرفتارگرفتار
زهرا

خدایا به خواب عزیزانم آرامش به بیداریشان آسایش

خدایا به خواب عزیزانم آرامش به بیداریشان آسایش

خدایا به خواب عزیزانم آرامش
به بیداریشان آسایش
به زندگیشان عافیت و به وجودشان
سلامتی عطا فرما.

شبتون سرشار از عطر خدا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
KAMRAN
شیطونشیطون
KAMRAN

ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ.
اﺯﺭاﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ.
اﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺩاﻧﺎی ﺷﻬﺮﺭﻓﺖ ﻭﺑﺎ اﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩ.
ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: براﻱ ﺟﺒﺮاﻥ ﺳﺨﻨﺖ ﺩﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻲ

ﺟﻮاﻥ ﺑﺎﺷﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ.
ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ:اﻣﺸﺐ ﺑﺎﻟﺸﻲ اﺯ ﭘﺮ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﻭﮔﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺭا ﺳﻮﺭاﺥ ﻛﻦ،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﺮﻭ ﻭﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﮕﺬاﺭﺗﺎ ﭘﺮﻫﺎﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮﻭﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺭﺭاﻛﺮﺩی ﻧﺰﺩﻣﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭاﺑﮕﻮﻳﻢ.
ﺟﻮاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭاﺑﻪ آن کار ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ.
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ اﺯﺳﺮﻣﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺯﻫﻢ اﺩاﻣﻪ ﺩادﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰﺩﭘﻴﺮﺭﻓﺖ ﻭﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩی ﮔﻔﺖ:ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ،ﺣﺎﻻﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟
ﭘﻴﺮﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻫﺎﺭا ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻭﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ.
اﻭﺑﺎﺳﺮاﺳﻴﻤﮕﻲ ﮔﻔﺖ:اﻣﺎاﻳﻦ ﻏﻴﺮ ممکن اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯﭘﺮﻫﺎﺭا ﺑﺎﺩﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ.ﻭﻫﺮﭼﻘﺪﺭﺗﻼﺵ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺜﻞ اﻭﻟﺶ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.
ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ;ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺖ....ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میﻛﻨﻲ ﻣﺜﻞ,ﭘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ اﺳﺖ ﻭﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻠﻤﺎﺕ,ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩاﺭي ﺩﻗﺖ ﻛﻦ!

مشاهده همه ی 2 نظر
Selma
Selma

راضیم. به هرچی اتفاق افتاد! که اگه خوب بود

راضیم...
به هرچی اتفاق افتاد!
که اگه خوب بود زندگیمو قشنگ کرد!
و اگه بد بود منو ساخت !

مدیونم...
به همه ی آدم های زندگیم!
که خوباشون بهترین حسا رو بهم دادن!
و بداش بهترین درسا رو !

ممنونم...
از زندگیم!
که بهم یاد داد همه شبیه حرفاشون نیستن!
و همیشه اونطوری که میخوایم پیش نمیره !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤ღنگارۓღ❤✯ستــ ـارگـــان✯
❤ღنگارۓღ❤✯ستــ ـارگـــان✯

به عقیده خیام هرکس که در این دنیا بتواند شاد زندگی

به عقیده خیام هرکس که در این دنیا بتواند شاد زندگی

به عقیده خیام هرکس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت ببرد،
بطور حتم در دنیا و بعد از مرگش نیز آسوده خواهد بود.
زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشد به‌طور طبیعی نه به کسی ظلم می‌کند و
نه تفکرات منفی نسبت به دیگران دارد.
پس دنیا و آخرتش برای او بهشت خواهد بود.
بنابراین نباید زندگی را به‌خود سخت گرفت و به‌خود وعده فردایی بهتر داد

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 1 نظر