لحظه  بروز رسانی 
maryos
maryos

رو دست کی بسته بوده زمان چقدر زود میگذره خدایا سرنوشت

رو دست کی بسته بوده زمان چقدر زود میگذره خدایا سرنوشت

رو دست کی بسته بوده زمان چقدر زود میگذره خدایا سرنوشت ما چی میشه خدایا خودت مارو ببخش

مشاهده همه ی 1 نظر
maryos
maryos

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم دوست

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم {-41-}
دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو

مشاهده همه ی 1 نظر