افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

مشاهده همه ی 1 نظر
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

مشاهده همه ی 1 نظر
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مهدی
سید مهدی
 لینک

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مهدی
سید مهدی
 لینک
1498368015969203_large.jpg

مهمان نواز کریم سفره دار عالم است


خوش می دهد با عام نعمتش فراهم است


شامل حالمان شد عنایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا
هر بنده را لطف حق افتخار دائم است


پرونده صائمان نزد شام قائم است


او رضایت دهد – بار رضایت خدا


الوداع – الوداع – ماه رحمت خدا


گسترده خدا سفره احسان و کرم


هر دم به شکوه نور باران صلوات

به کانال تلگرامی ما بپیوندید

مشاهده همه ی 1 نظر
سید مهدی
سید مهدی
 لینک

افسران - هم اکنون در کنار قبه امام حُسَین (علیه‌ السلام)

به کانال تلگرامی  ما بپیوندید

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید