مدیریت محله های شهرداری تهران
مدیریت محله های شهرداری تهران

مدیریت محله: فرایندی است قانونی و مورد پذیرش و اجماع مدیریت

مدیریت محله:
فرایندی است قانونی و مورد پذیرش و اجماع مدیریت شهری در جهت کاهش تصدی گری ، برون سپاری ، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثر بخش مردمی و واگذاری فضاها ، ابنیه و فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی در سطح محله به مدیریت محله .
تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی .

مبانی حقوقی  طرح
مصوبه ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران   مورخ 88/8/13 شورای اسلامی شهر تهران .
دستوالعمل اجرایی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران مصوب بیست و دومین جلسه شورای بازنگری  و هماهنگی نظامات برنامه ریزی و اجرایی شهرداری  تهران مورخ 89/1/29
مجموعه آیین نامه و دستورالعمل های مصوب ستاد راهبری مرکزی

ساختار مدیریت محله


 
شرح وظایف مدیر محله
1. اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله . 
2. مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله .
3. شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله .
4. مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله .
 5. مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه .
6. مشارکت در حفظ

مشاهده همه ی 6 نظر