افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

**********

عروسک جون فدات شم
تو هم قلبت شکسته...؟
که صد تا شبنم اشک
توی چشمات نشسته.
منم مثل تو بودم
یه روز تنهام گذاشتن
یه دریا اشک حسرت
توی چشمام گذاشتن
چه تهمتها شنیدیم
چه تلخیها چشیدیم
عروسک جون تو میدونی
چه حسرتها کشیدیم.

عروسک جون زمونه
منو این گوشه انداخت
بجای حجله بخت
برام زندون غم ساخت
بمیره اونکه میخواسته
مارو گریون ببینه
سرای سینه هامونو
زغم ویرون ببینه

عروسک جون نگام کن
چشام برقی نداره
زمستونه تو قلبم
که هیچ گرمی نداره
باید اینجا بخشکیم
تو گلدون شکسته
نه اینکه باغبون نیست
در گلخونه بسته

دلم میخواد یه روزی بعد سالها
پرستوی سعادت رو ببینی
نمیخوام بیش از این تو صورت من
نشون یأس و وحشت رو ببینی
دلم میخواد یه روزی فارغ از غم
تبسم روی لبهامون بشینه
شاید اون روز دوباره جون بگیره
نهال آرزوهامون تو سینه...

**********

مشاهده همه ی 1 نظر
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

***************


ﺑﺮﻫﻨﮕنےﻭ ﻓﺤﺸﺎ : Like ــــــ ﻧﺠﺎﺑٺﻭ ﺧﺎﻧﻮﻣـے : Block
ﻫﺮﺯﮔــے ﻭ ﻫﺮﺯ ﭘﺮے : Like ـــــــ ﺗڪ ﭘﺮے ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭے :Block

ﻫﻮﺱ ﻭ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺷـے : Like ـــــ ﻋﺎﺷﻘــــے ﻭ ﭘﺎڪے : Block

ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺭﯾﺎ : Like ــــــــــ ﺻﺪﺍﻗٺﻭ ﭘﺎڪے : Block

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍڹ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺯﻧﺎڹ ﻓﺎﺣﺸہ ﺍﻧﺪ ...
ﻭ ﺯﻧﺎڹ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺮﺩﺍڹ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ ...
ﺁﻫﺎﺍے ﻣﺮﺩ : ﻭﻗﺘـے ﺗﻮ ﻻﯾڪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﺣﺸہ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎڹ ﻣﯿﺰﻧـے ﻭ
ﺗﻮ " ﺑﺎﻧﻮ " ﻭﻗﺘـے ﺧﻮﺩٺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻻﯾڪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷـۍ ...
ﺩﯾﮕﺮ ﻧـہ" ﻣﺮﺩے " ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧـہ " ﺑﺎﻧﻮے ﭘﺎﮐـۍ " ...
ﭘﺲ " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺵ ﻭ " ﺑﺎﻧﻮ " ﺑﻤﺎڹ ...
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ " ﭘﺎڪ " ﺑﻤﺎﻧﺪ


***************


مشاهده همه ی 1 نظر
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

↻╄لالا لالا بخـــٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍواب دنیــٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍا خسیـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍسه 


/واسـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍه⇨↻ کمتـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍر کسی خــٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍوب


مینـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍویسه ⇩⇧↻ یکی چشــٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍماش همیشه


غــٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍرق خنـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍدست⇩⇧⇨↻ یکی


چشـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍمش تو خــٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍوابم خیٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍسه خیــٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍـٍٍٍٍٍـٍـٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍـٍٍـٍـٍسه⇩⇧↻نتیجه تصویری برای چشم خیس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــے دآره

یـﮧ گُـردآندوستــ اجتمـآعــے

یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــے

هَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش

هــــﮧ ... ؟


نتیجه تصویری برای به سلامتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

اى خدا آسمانت مترى چند؟


ديگر زمينت بوى زندگى نمى دهد!06.jpg

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ

ﺑﻪ ” ﺟﻬﻨﻤﺖ ”


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ


ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ


” ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ “

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

💯 پسری که تورا دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو!! بلکه لباس عروس بر تنت میکند...بفهم عشق اگر واقعا عشق بود لذت آن بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب دادن بود...اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را که میگیرد حتی برای یکلحظه دیوانه ات میکند و از برق چشمانم مست میشوی احتیاج به هم آغوشی و همخوابی نیست...خلاصه رفیق سرت را درد نیاورم اگر عشقت مردانگی داشته باشد از دوری یکدیگر هم لذت میبرید چون مطمین هستی جایت در میان قلبش ثابت و دست نخوردنی ست!! لازم نیست هر روز هفت قلم آرایش کنی که مبادا خوشکلتر از تو دلش را ببرند:خیالت تخت است که تو باهمان قیافه و خود واقعی ات حاکم ذهن او هستی....این مطمین بودن از رابطه یعنی بالیدن به خود و افتخار کردن به سرنوشت ؛که یه مرد توی زندگی داری تاهمیشه تکیه گاهته و یقین داری که تنها انتخابش توی زندگی تو هستی و بس...💯


❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღ мεƴṧ@м ღ
ღ мεƴṧ@м ღ

***************


مــادرم مـی گــفـت شـنـیــدم دخـتــر هـمـسـایــه خـیـلـی مـومــنــه

نـمـازش تــرک نـمــیشــه

زیــارت عـاشــورا مــی خــونـه

روزه مـیــگـیــره

مـسـجــد مـیــره

خـیـلــی دخــتــره بــا خـدایـیــه

لـحـظــه ای دلــم گـرفــت

در دل فـریــاد زدم بــاور کـن مــنــم ایـمــان دارم

نـمــاز نـمـی خــونــم ولــی لـبـخـنـد روی لــب هــای مــادرم

خــدا رو بــه یــادم مـیــاره

دســتــای پـیـنــه بـسـتــه ی پــدرم رو دســتــای خــدا مــی بـیـنــم

زیــارت عـاشــورا نـمـی خــونــم ولــی گـریــه ی یـتـیـمــی

تــو دلــم عـاشـــورا بــر پــا مـیـکـنــه

نــه مــن روزه نـمـی گـیــرم ولــی هــر روز از اون دخـتـرک

فــال فــروش فــالــی رو مـی خــرم کــه هـیـچ وقــت نـمـی خــونــم

مـسـجــد مــن خــونــه ی مـادر بــزرگ پـیــر و تـنـهـامــه کــه

بــا دیــدن مــن کـلــی دلــش شــاد مـیـشــه

خــدای مــن نـگــاه مـهـربــان دوســتــیِ کــه در غـمـا تـنـهــام نـمـی ذاره

بــرای مــن تـولــد هــر نــوزادی تـولــد خـداســت و

هــر بـوســه ی عــاشـقــانــه ای تـجـلــی او ...

مــادرم ...

خــدای مــن و خــدای دخــتــر هـمـسـایــه یـکـیــســت

فـقــط مــن جــور دیـگــری او را مــی شـنـاســم و بــه او ایـمــان دارم

خــدای مــن دوســت انـسـان هــاســت نــه پـادشــاه آن هــا***************

مشاهده همه ی 6 نظر