لحظه  بروز رسانی 
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

کســــی چهـ  میـــــداند کهـ امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ

کســــی چهـ  میـــــداند کهـ امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ

کســــی چهـ  میـــــداند کهـ

امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ

از دیدن کســــی کهـ

تنهــــــا لباسشـ  شبیهـ  تــــــــو بود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

همیشه در حالی که. یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

همیشه در حالی که. یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

همیشه در حالی که...
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

یه عالمه اشک توی چشماته!

یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...

باید بگی : خب دیگه... واسه همیشه خدافظ ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

وقتی درآغوشم بودچشمانش را بست نمیدانم از احساس زیاد بود یا

وقتی درآغوشم بودچشمانش را بست نمیدانم از احساس زیاد بود یا

وقتی درآغوشم بودچشمانش را بست نمیدانم از

احساس زیاد بود یا خودش رادرآغوش دیگری

تصورمیکرد...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﭙﯽ ﻧﮑﻨﯽ !! ⊙ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ

ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﭙﯽ ﻧﮑﻨﯽ !!
⊙ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺲ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ
ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺎﺭﯼ
ﺩﺍﺷﺖ؟؟
ﭘﺪﺭﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺷﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﺎ
ﺑﺎﺯﺵ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﺸﮑﻨﻪ؟
ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ
................ ﻭﺍﻣﺎ ..................
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯿﮕﻦ :ﺟﺎﻧﻢ !
ﻭ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﻣﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ،ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﭼﯿﻪ؟ﻩﺍ ... ؟
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺗﺎ 10 ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﻮﻧﺎ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ 10 ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﺮﯼ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ
ﻭﯾﻠﭽﺮﺷﻮﻥ
ﺭﻭ ﻫﻞ ﺑﺪﻧﺪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﺬﺍ ﺳﺮﺳﻔﺮﻩ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺩ
،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻏﺬﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﻪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ .
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﮑﻤﺸﻮ ﻟﮕﺪ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ
ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺷﻮﻕ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺵ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻩ !!!!!
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺶ ﺭﻭ ﺭﻓﻊ

مشاهده همه ی 1 نظر