لحظه  بروز رسانی 
rayehe
rayehe

مطمئن باش ⚫ ️ وقتی برای کسی عزیز شدی⚪ ️

مطمئن باش ⚫ ️ وقتی برای کسی عزیز شدی⚪ ️

مطمئن باش ⚫ ️
وقتی برای کسی عزیز شدی⚪ ️
اوهمیشه راهی برای وقت گذاشتن⚫ ️
برایت خواهدیافت نه بهانه ای برای⚪ ️
فرار و نه دروغی برای توجیه⚫ ️

همیــــــشگی
نظرات برای این پست غیر فعال است
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
خجالتیخجالتی
همیــNεdαـشگیــــ •♬•♫•.

وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم در چشم محبوبمان چگونه دیده

وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم،
معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم !
‏‎میلان کوندرا

همیــــــشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید