لحظه  بروز رسانی 
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

شَهریاریه‌جایےخَستگۍودَرد‌ِدِلتنگۍرو‌ به‌قَشنگۍمَعنامیکنه‌! اونجایۍکه‌میگهـ : «بۍتوباقافله

شَهریاریه‌جایےخَستگۍودَرد‌ِدِلتنگۍرو‌ به‌قَشنگۍمَعنامیکنه‌! اونجایۍکه‌میگهـ : «بۍتوباقافله
——

شَهریاریه‌جایےخَستگۍودَرد‌ِدِلتنگۍرو‌
به‌قَشنگۍمَعنامیکنه‌!
اونجایۍکه‌میگهـ :
«بۍتوباقافله‌غُصّه‌وغَم‌هاچه‌ڪنَم؟!
تاروپودَم,توبِگو‌بادل‌ِتَنهاچه‌ڪنَم؟... »

[به اِنتظارِ فَصلِ تو ، تَمامِ فَصل ها گُذَشت✨]

sSINGLESs
مشاهده همه ی 11 نظر
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

ـבقیقاً اونجایے از زنـבگے هستم کـہ بانو مَهستے میگه:

ـבقیقاً اونجایے از زنـבگے هستم کـہ بانو مَهستے میگه:
——

ـבقیقاً اونجایے از زنـבگے هستم کـہ
بانو مَهستے میگه: ما کـہ بـہ روزگار روزا رو باختیم،
همش نشستیم و سوختیمُ ساختیم...

°l||l° رَمَقی بیش نَماندست ؛
گِرفتارِ غَمَت را... °l||l°

يادت باشد
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

◦•● کـــــــاش بـבونـــــــے ماتمـہ בنیــام بے تو ؋ـقط گریـہ

◦•● کـــــــاش بـבونـــــــے ماتمـہ בنیــام بے تو ؋ـقط گریـہ

◦•● کـــــــاش بـבونـــــــے ماتمـہ בنیــام
بے تو ؋ـقط گریـہ مے خوام
کے مے בونـہ این حسرت ها
چـہ کرـבـہ با روز פּ شبام _______ ●•◦

پـ.نـ: کاــش میـــشد صداــتــو بوسیـــد…

__1400.06.16__

sSINGLESs
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

یه‌تَعریف‌ِقَشنگۍازدِلتَنگۍشِنیدَم‌میگه: «دِلتَنگۍیَعنی‌صِداۍِکَسۍڪه‌دوستِش‌دارۍ‌روبِشنَوۍ

یه‌تَعریف‌ِقَشنگۍازدِلتَنگۍشِنیدَم‌میگه: «دِلتَنگۍیَعنی‌صِداۍِکَسۍڪه‌دوستِش‌دارۍ‌روبِشنَوۍ
◁❚❚▷

یه‌تَعریف‌ِقَشنگۍازدِلتَنگۍشِنیدَم‌میگه:
«دِلتَنگۍیَعنی‌صِداۍِکَسۍڪه‌دوستِش‌دارۍ‌روبِشنَوۍ،
وَلۍوَقتۍسَرِتوبَرگَردونۍکَسی‌رونَبینۍ!»
هَمینقَدرغَم‌اَنگیز ، دِلتَنگیم…

[|`` جآنِ دِگَرَم بَخش، که آن جآن که تو دادی،
چَندان زِ غَمَت خآک به سَر ریخت که تَن شُد ˝|]

يادت باشد
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

شَبیهِ ماندنِ زنی سی ساله و تَنها پایِ عشقِ راستینش،

شَبیهِ ماندنِ زنی سی ساله و تَنها پایِ عشقِ راستینش،

شَبیهِ ماندنِ زنی سی ساله و تَنها
پایِ عشقِ راستینش،
ایستاده ام
ولی ویرانم...
شَبیهِ رفتنِ مَردی خَسته در دلِ شَب
در پیِ عطرِ موهایِ مَعشوقه ش،
لَبخند می زنم
ولی دِلتنگم...
شَبیه اصرارِ کودکی لَجبازبر سرِ نگهداشتنِ عروسکِ کُهنه اش،
رَهایت نمی کنم
ولی گریه می کنم... ‌

[••• اونقدر پرم که میتونم ساعت‌ها حرف بزنم، و اونقدر خسته که حتی نا ندارم یک کلمه حرف بزنم •••]

sSINGLESs
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

دِلشِکسته ها خوب میدانَند ، . غَم که به اُستخوان

 لینک
دِلشِکسته ها خوب میدانَند ، . غَم که به اُستخوان
◆ من ازت حاجتمو میگیرم ◆

دِلشِکسته ها خوب میدانَند ، ...
غَم که به اُستخوان بِرِسَد ، آدَم لآل میشَوَد ...
دِلشِکسته ایم آقا —
""" بارونیه حآلُ هَوآم ... """

[ اَلسَلامُ عَلَیک یا ابا عَبدالله♡]

يادت باشد
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

کُلِ‌مَنظومه‌یِ‌شَمسی‌رو‌یه‌جا‌میشمارَم، آخرین‌سِتاره‌رو‌شِمُردَم‌و‌بیدآرَم از‌مرورِ‌شَبُ‌

کُلِ‌مَنظومه‌یِ‌شَمسی‌رو‌یه‌جا‌میشمارَم، آخرین‌سِتاره‌رو‌شِمُردَم‌و‌بیدآرَم از‌مرورِ‌شَبُ‌

کُلِ‌مَنظومه‌یِ‌شَمسی‌رو‌یه‌جا‌میشمارَم،
آخرین‌سِتاره‌رو‌شِمُردَم‌و‌بیدآرَم
از‌مرورِ‌شَبُ‌روزآم‌دیگه،تِکرار‌شُدَم‌اِنقَدَر‌قِصه‌نَگین...بَسَمه‌بیدآر‌شُدَم ؛
هَر‌‌کی‌بی‌خوآبی‌کِشیده‌تا‌حالآ‌فَهمیده‌رو‌سَرِ‌‌حَرفایِ‌تِکراری‌فَقَط‌تَشدیده!
تا‌حالآ...
«تا‌حالآ‌بَرایِ‌خوآب‌به‌قُرص‌وابَسته‌شُدی؟!»
مِثلِ‌مَن‌...
از‌هَرچی‌‌پَسوَندِ‌زِپام‌خَسته‌شُدی؟!
«تا‌حالآ،بَرایِ‌خوآب‌از‌خُدا‌خواهِش‌کَردی؟!
خودِتو‌با‌دَستایِ‌خودِت‌نَوازِش‌کَردی؟»
کیو‌دیدی‌واسه‌یِ‌خوآبِ‌خودِش‌قِصه‌بِگه!
واسه‌یِ‌پِلکِ‌تَرُ‌بیتابِ‌خودِش‌قِصه‌بِگه؟
پُر‌از‌فِکرُ‌خیآلَاتَِ‌شُلوغَم‌این‌سَر،
آهای‌اَفکارِ‌عَزیزَم‌یِکَمی‌آرومتَر....
امّا‌اون‌گوشه‌یِ‌فِکرَم‌یه‌نَفَر‌هَست‌هَنوز!
تَهِ‌این‌کوچه‌بُن‌بَست‌،
یه‌نَفَر‌،هَست‌،هَنوز...!✨

[ ‏هِی شَب میخوابیم فَردا بِشه وَلی بیدآر میشیم باز دیروزه،
«وَلی مَن دَردَم میگیره ازین که اِنقَدر نیستی!»]

sSINGLESs
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

چنــد روزی که حس مــیــکنــم درونــم به چنــد نــفر تــقسیــم شده

چنــد روزی که حس مــیــکنــم درونــم به چنــد نــفر تــقسیــم شده

چنــد روزی که حس مــیــکنــم درونــم به چنــد نــفر تــقسیــم شده ؛
یــکیــش همــونــی که گاهی با شنــیــدن یــه اهنــگ مــیــزنــه زیــر گریــه ،
یــکیــم اونــی که نــسبت به همــچی بی حس و اهمــیــتــی نــمــیــده ،
یــکی دیــگم که بلنــد مــیــخنــده و غمــاشو پنــهون کرده ; دیــگه پیــش بقیــه حرفاشو به زبون نــمــیــاره از همــه چی خستــه شده ،
و ایــن مــن اصلا دوس داشتــنــی نــیــس….

°l||l° مَن آشوب تَرین حالَت تَظاهُر بِه ساختِگی تَرین حالتِ آرامِشَم °l||l°

يادت باشد
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

خَستـہ باشے دلِ تو مَرگ بِخواهَد امّا. مَرگ هِے نآز

خَستـہ باشے دلِ تو مَرگ بِخواهَد امّا. مَرگ هِے نآز

خَستـہ باشے دلِ تو مَرگ بِخواهَد امّا...
مَرگ هِے نآز کنَد،
نآز کنَد
نآز کنَد.......✨

ᵒᴼᵒ ایـن رویـاست میـدونم
تـہ دنیـاست میـدونم... ᵒᴼᵒ

sSINGLESs
نظرات برای این پست غیر فعال است
ـــــــــــــــ
متعحبمتعحب
ـــــــــــــــ

یه جایی خوندَم، اَفغان ها به هَمراهِ مَریض میگَن :

یه جایی خوندَم، اَفغان ها به هَمراهِ مَریض میگَن :

یه جایی خوندَم، اَفغان ها
به هَمراهِ مَریض میگَن : “ نِگَران ” !
خیلی قَشنگه، مَثلاً از مَریض میپُرسَن،
[کَسی نِگَرانِت هَست ؟!]
[نِگَرانِت کُجاست ؟!؟]
یا بِهِش بِگی « مَن نِگرانِت میشَم ... ،،
خیآلِت راحَت مَن نِگَرانِتَم...»

[" مَرآ رَفته ،
مَرآ مُرده ،
مَرآ دَر قآب میخوآهی؟!"]

يادت باشد
نظرات برای این پست غیر فعال است