لحظه  بروز رسانی 
سکوت عشق
مهربونمهربون
سکوت عشق

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا

یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود

سجده ای زد بر لب درگاه او
پر زلیلا شد دل پر آه او

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
بر صلیب عشق دارم کرده ای

جام لیلا را به دستم داده ای
وندر این بازی شکستم داده ای

نشتر عشقش به جانم می زنی
دردم از لیلاست آنم می زنی

خسته ام زین عشق، دل خونم مکن
من که مجنونم تو مجنونم مکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم
این تو و لیلای تو ... من نیستم

گفت: ای دیوانه لیلایت منم
در رگ پیدا و پنهانت منم

سال ها با جور لیلا ساختی
من کنارت بودم و نشناختی

عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یک جا باختم

کردمت آوارهء صحرا نشد
گفتم عاقل می شوی اما نشد

مشاهده همه ی 5 نظر
سکوت عشق
مهربونمهربون
سکوت عشق

گــــــــــــــــــآهــــــــیﯾهـ ﺣـــــــﺮﻑ ﻧـﺎﺧــــــــﻮﺍﺳـﺘـــــهـ .ﯾـهـ ﺭﻓﺘــــــآﺭ 

گــــــــــــــــــآهــــــــی
ﯾهـ ﺣـــــــﺮﻑ ﻧـﺎﺧــــــــﻮﺍﺳـﺘـــــهـ ...
ﯾـهـ ﺭﻓﺘــــــآﺭ ﺑـﯽ ﻣﻨـﻈـﻮﺭ ...
ﺍﻣـﺎ ﺗﻠــــﺦ!
ﻣﯽ ﺗـــــﻮﻧهـ ﯾـهـ ﺭﻭﺯ ﺧـــــﻮﺏ ﺭﻭ ﺑـهـ ﺑﻐــــــﺾ ﺑﻨﺸــــﻮﻧهـ !
ﺣـــﻮآﺳﺘــﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻓﺘـــــﺎﺭﺍﯼ ﺳــﺎﺩﻩ ﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷـهـ
ﺣـﻮآﺳﺘـﻮﻥ ﺑﻪ ﺣــــﺮﻓـــــﺎﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫـــــﺮ ﺑﯽ ﺍﻫﻤــــــﯿﺖ ﺗﻮﻥ ﺑـﺎﺷـهـ
ﺑﻌﻀـــــﯽ ﻫﺎ ﺩﻟﺸـــــــﻮﻥ ﻧـــــﺎﺯﮐــــــهـ !
ﺯﻭﺩ ﺗـــــﺮﮎ ﺑـــــﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭهـــ ....بـهـ ایـن زودیــــــــــآم خـوب شــــــــــدنینیـــــــست

مشاهده همه ی 4 نظر
سکوت عشق
مهربونمهربون
سکوت عشق

دفتر عشـــق كه بسته شـددیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی

دفتر عشـــق كه بسته شـد

دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
مهربونمهربون
سکوت عشق

چه کردی با من؟. میخواهم بنویسم. اما از چه ؟

چه کردی با من؟...

میخواهم بنویسم...

اما از چه ؟ از کی ؟ و برای چی؟...

وجود ملتهبم در انتظار گذشت لحظه هاست...

اما برای شنیدن چه کلامی؟...

می خواهم بنویسم...

از تو....

از این نیامدن و قصد رفتن کردنت....

می خواهم بنویسم اما دستهایم می لرزد...

چه کردی با من؟...

چه خواستم ز تو که دریغ میکنی؟

چه خواستی که نکردم؟...

غم نبودنت به جانم نیشتر میزند ...

اما درمانی نیست که به مقابلش روم...

آخر تو تنها امید بودی ... تنها دعای شبانه ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Iman Zare ▇ ▆ ▅ ▃ ▂
گرفتارگرفتار
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Iman Zare ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

Korean-love-Photos%20%286%29.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
با لبخند وارد شوید♥
بی‌حالبی‌حال
با لبخند وارد شوید♥

z16.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
با لبخند وارد شوید♥
بی‌حالبی‌حال
با لبخند وارد شوید♥

شرمنده ها دوماهی نمیشه رقصید ولی اگه خوشت اومد بزن لایک

شرمنده ها دوماهی نمیشه رقصید ولی اگه خوشت اومد بزن لایک رو


Animation-Photo.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
با لبخند وارد شوید♥
بی‌حالبی‌حال
با لبخند وارد شوید♥

¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶11¶¶ _¶¶¶¶11

________________________¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶11¶¶
_____________________¶¶¶¶111111¶¶
___________________¶¶¶111111111¶¶¶¶
__________________¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶111111111111111111¶¶¶
________________¶¶1111111111111111111111¶
_______________¶¶1111111111111111111111¶¶
_____________¶¶¶111111111111111111111¶¶¶
__________¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶
_________¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶
_______¶¶¶1111111111111111111111111111111¶¶¶
______¶¶11111111111111111111111111111111111¶¶
_____¶¶1111111111111111111111111111111111111¶¶
____¶¶111111111111111111111111111111111111111¶¶
___¶¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶
__¶¶1111111111111111111111111¶11111111111111111¶¶
__¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶
¶¶1111¶________¶¶¶_________¶111111111111111111111¶
¶¶111¶_____¶¶¶_¶¶____¶¶_____¶11111111111111111111¶
¶¶111¶_____¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶____¶11111111111111111111¶
¶¶1111¶______¶¶¶¶____¶¶____¶111111111111111111111¶
_¶1111¶¶___¶¶¶___¶¶_______¶¶11111111111111111111¶¶
_¶¶11111¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶
__¶1111¶¶¶___________¶¶¶11111111111111111111111¶¶
__¶¶1¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶
___¶¶¶¶___$$$$$$$$$$$$$¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶
____¶¶1¶¶$$$$$$$$_____¶¶____________¶¶¶111111¶¶
_____¶¶11¶¶_________¶¶¶_______________¶¶¶111¶¶
______¶¶11¶¶¶______¶¶___________________¶11¶¶
_______¶¶1¶__¶¶¶__¶¶____________________¶¶¶¶
_________¶¶¶____¶¶_____________________¶¶¶
___________¶¶¶_______________________¶¶¶
____________¶¶¶¶_________________¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

مشاهده همه ی 2 نظر
با لبخند وارد شوید♥
بی‌حالبی‌حال
با لبخند وارد شوید♥

…….♥#########♥ ….♥#############♥ …♥###############♥ .♥#################♥………………♥###♥ .♥#

…….♥#########♥
…..♥#############♥
…♥###############♥
..♥#################♥………………♥###♥
..♥##################♥……….♥#########♥
….♥#################♥……♥#############♥
…….♥################♥..♥###############♥
………♥################♥################♥
………..♥###############################♥
…………..♥########…………………………##########♥
……………♥########....……................########♥
………………♥#######…………………………#####♥
………………..♥###################♥
………………….♥#################♥
……………………♥##############♥
………………………♥###########♥
………………………..♥#########♥
………………………….♥#######♥
……………………………♥#####♥
……………………………..♥###♥
……………………………….♥#♥

…………………………………♥
…………………………………♥
……………………………….♥
……………………………..♥
……………………………♥
…………………………♥
……………………….♥
…………………….♥
………………….♥
………………♥
………….♥
………♥
……♥
…..♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…………♥
…………..♥…..♥………………♥
……………….♥………………..♥
…………….♥……♥…………..♥
…………..♥………….♥….♥
………….♥
………..♥
……….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…….♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥…………….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥………………………………♥
…..♥…………………………..♥
……..♥…………………….♥
………..♥……………….♥
…………..♥…………..♥
………………♥…….♥
…………………♥..♥
……………………♥

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$

$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

مشاهده همه ی 1 نظر