مرکز جامع سرطان

مرکز جامع سرطان

این موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستا.. 543 کاربر - 66 پست