لحظه  بروز رسانی 
Dooman
خوشحالخوشحال
Dooman

لطفاً به بندِ اولِ سبابه ات، بگو! یک ذره صبر وُ

 لینک
لطفاً به بندِ اولِ سبابه ات، بگو! یک ذره صبر وُ

لطفاً به بندِ اولِ سبابه ات، بگو! یک ذره صبر وُ حوصله اش، بیشتر شود..!●♪♫

از بُخل؛ زنگِ خانه ی من، سکته می کند! دستت، اگر کمی متمایل به در شود…●♪♫

در می زنی، که واردِ تنهاییم شوی؛ اما بعید نیست… زمانی که میروی…●♪♫

در از خودش، جَلای وطن گفته مثلِ من… در جست و جوی در زدنت، در به در شود!●♪♫

این بچه لاکپشتِ نگون بخت، سال هاست… از تخم در می آید وُ سوی تو می دود

اما مُقدر است، در آخرین قدم؛ یعنی در آستانه ی دریا دَمر شود!

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

دقایقی در زندگی هستندکه دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود

دقایقی در زندگی هستندکه دلت برای کسی
آنقدر تنگ میشود که میخواهی اورا از رؤیاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی
بغلش کنی. «گابریل گارسیا»

دلدادگـــی
نظرات برای این پست غیر فعال است