لحظه  بروز رسانی 
نگیـــــــــــــــــــــن
قاطیقاطی
نگیـــــــــــــــــــــن

♘مـن بـہ زیبـایے و ظرافتــم اعتمـاد دارم♘  ♟بــہ پلــیدے و جسارتـــت

umxxla55x7tc6bdl6wp3.jpg♘مـن بـہ زیبـایے و ظرافتــم اعتمـاد دارم♘ 

♟بــہ پلــیدے و جسارتـــت اعتقـاد دارم♟

♗ولـے خوبــ نیستــ زیاد آمیختــــہ بشیم ♗

☜مــن خــیلے وقتـــہ بـہ جامـعـہ انتــقاد دارم☜

مشاهده همه ی 11 نظر
نگیـــــــــــــــــــــن
قاطیقاطی
نگیـــــــــــــــــــــن

جمله تیکه دار و خفن در مورد دنیا

مشاهده همه ی 1 نظر
نگیـــــــــــــــــــــن
قاطیقاطی
نگیـــــــــــــــــــــن

بـــه نظـــر مـــن، بعضــــی پســـــرا رو فقـــــط میشــــه

بـــه نظـــر مـــن،

بعضــــی پســـــرا رو

فقـــــط میشــــه بـــه "چشــــم خواهـــــری" دیـــد !!!

㋡㋡  ㋡   ㋡   ㋡ 

مشاهده همه ی 6 نظر
نگیـــــــــــــــــــــن
قاطیقاطی
نگیـــــــــــــــــــــن

مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم

مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات...✘

1418640863294728_jpg.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
نگیـــــــــــــــــــــن
قاطیقاطی
نگیـــــــــــــــــــــن

text 6 عکس نوشته های تیکه دار و خشن عاشقانه 93

مشاهده همه ی 3 نظر