بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
negin__GOD
negin__GOD      گاهـــــی یـــک پیراهـــــن چهارخانـــه مردانــــه هـــم...
      حتــــی میتوانــــد خانـــــه آدم باشــــد...
      کــــه دلتنگـــــی هایـــت را...
      در جیبــــش بریــــــزی...
      و دکمـــــه هایـــــش را...
      بــــــرای همیشــــه ببنــــــدی...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 19 نظر
negin__GOD
negin__GOD       مــن یـــک زنـــــم...
       هـــر چقـــدر هـم کـه ادای محکــــم بــودن را در بیــاورم...
       هـــر چقـــدر هـم کـه ادای مستقــــل بودن...
       ایـن کــه ممنــــون...خـــــودم از پســـش بـر میـــام...
       بــازم تـــه تهـــش...
       بـــه آن سینـــه پهـــن مردانـــــه ات نیــاز دارم...
       بـــه دستهایــــت حتـــــی...
       نمــــی دانـــــــــی چــه لذتـــــی دارد وقتـــــی تـــو...
       از خیابــــان ردم میکنــــی...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 5 نظر
negin__GOD
negin__GOD      وقتـــی کســـی کنــــارت هســــت،خـــوب نگاهـــش کــن...
      بـــه تمــام جزئیــاتـــــش...
      بـــه لبخنـــد بیــــن حرفهایـــــش...
      بـــه سبــــک ادای کلـماتــــــش...
      بـــه شیــــوه راه رفتنــــش،نشستنـــــش...
      بـــه چشمهــــاش خیــــره شـــــو...
      دستهایــــــش را بـــه حافظــــه ات بسپــــار...
      گاهـــی آدم هــا آنقــــدر سریـــع میرونــــد...
      کــــه حســــرت یــک نگــاه سرســـری را هــــم بـــه دلـت میگذارنـد...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 3 نظر
negin__GOD
negin__GOD      میــان پـــرواز تـا پـــرتاب...
      تفـــاوت از زمیــــن تـا آسمـــان اســـت...

      پـــرواز کنـــی آنجـــــا میرســــی کــه خـــود میخواهــــی...
      پـــرتابت کننــــد آنجـــا میرســـی کـــه آنهــــا میخواهنـــد...
      پــــس پــــرواز را بیامــــوز...
      پـــــرنده ای کـــه پــــــرواز بلـــــد نیســــت...
      بــــه قفـــس میگــــوید تقدیــــــــــر...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 14 نظر
negin__GOD
negin__GOD       وقتـــی مـــردان حرمـــت مـــرد بودنشـــان را بداننـــد...
       و زنــــان شوکـــت زن بودنشـــــان را...
       مــــردان همیشــــه مـــــرد میماننـــد...
       و زنــــان همیشـــــه زن...
       و آنگـــاه هــــر روز نــــه روز زن و نــــه روز مـــرد...
       کــــه روز انســـــان اســــت...!!!
      

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 3 نظر
negin__GOD
negin__GODدو قطــــره آب وقتـــی بهـــم نزدیـــک میشونــــد...
تشکیــــل یـــک قطـــره بزرگتـــر میدهنــــد...
امـــا دو تکـــه سنـــگ هیچـــگاه بــا هــم یکـــی نمیشونـــد...
هـــر چـــه سخـــت تــر باشیـــم...
فهـــم زندگــی برایمـــان مشکلتــــــر اســـت...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 17 نظر
negin__GOD
negin__GOD         دوســـت دارم دستــــم را بگیــــری و
         زیــــر گوشــــم زمزمــــه کنــــــی کـــه...
         پشــــت خوابهــــای ناآرامــــم چیـــــزی بیـــش از
         نگرانـــی های زنانـــــه نیســـت...
         دستـــــت را بگیـــرم  و زیـــر گوشـــت زمزمـــه کنـــم...
         کــــه پشــــت نگرانـــــی های زنانــــه ی مــــن
         مـــــــردی ایستــــاده کـــه دیوانـــــه وار...
         دوستـــــش دارم....!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 12 نظر
negin__GOD
negin__GOD         پشــــت پلکهایــــــــم نــام تـــو را نوشتـــم...
         تــا وقتــــی چشمهایــــــم را...
         بــه روی کســـی میبنــــدم بداننــــد چـــــــرا...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 4 نظر
negin__GOD
negin__GOD        مهــــم نیســت چــه چیــز بــه یــک زن بدهــی...
        هرچـــه بدهـــی آن را بهتـــر میســازد...!!!
        نطفــــه ای بــه او بـده فرزنــدی بـه تــو خواهــد بخشیــد...
        خانـــه ای بـــه او بـده از آن کاشانــه ای خواهد ساخــت...
        لبخنـــدی بــه او بـده قلبــش را بــه تـو خواهــد بخشیـــد...
        زن آنچـــه را بــه او بدهنـــد تکثیــر میکنــد و پژواک میبخشــد...
        پـس اگــر بــه او یــک زندگــی جهنمــی بدهی
        تعجـــب نکــن کــه از آن جهنمــــی بزرگتـــر برایـت بسازد...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 11 نظر
negin__GOD
negin__GODبانــــــــو...!!!
لایــــق تـــو کســــی نیســـت جـــز آن کســی کــه
تــــو را انتخـــاب میکنــــد نـــه امتحـــان...
تــــو را نگاه کنــــد نـــه اینکـــه ببینــــــد...
تــــو را حـــس کنـــد نـــه اینکــه لمســـت کنـــد...
تــــو را بســازد نـــه اینکـــــه بسوزانــــد...
تــــو را بیارایـــــد نـــه اینکــــه بیــازارد...
تــــو را بخندانــــد نـــه اینکــــه برنجانــــد...
تـــو را دوســـت بـــدارد و بـــدارد و بـــدارد...
ســاده زندگــی کـن امــا ســاده عبــور نکــن از دنیایـــی کــه تنهــا
یکبـــار تجربـــه اش میکنـــی...
ســاده بازگـــرد امـــا هرگـــز برنگـــرد بــه دنیـــای کسانـــی کــه
بــه زخـــم زدنـــت عادت کرده انـــد...
حتــــی اگـــر شاهـــرگ حیاتـــت را در دستانشــــان یافتــه ای...
و بــه یاد داشتـــه باش...
هیچکــــس ارزش شکستـــه شدن ارزشهایـــت را نــدارد...
گاهــــــی خــــودت را زندگـــــی کــــن...!!!

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 17 نظر