افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
Miss-Sdg
آروم و عادیآروم و عادی
Miss-Sdg

ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ:
سلام .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻟﻄﻔﺎ،
ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ،
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ ،
ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰ،
ﺍﻣﺎ
ﻗﺎﺏ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ ...
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ،
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ ...
ﺯﺧﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪﺍﺭﻱ ...
ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﮑﺸﻲ ...
ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ:
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﮐﺴﻲ ﺩﻟﮕﻴﺮ ﺷﻮ ... ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﻲ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻟﮕﺮﻡ ...
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﻟﺴﺮﺩ ﻣﺒﺎﺵ،
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ؟
ﺷﺎﻳﺪ ... ﺭﻭﺯﻱ ... ﺳﺎﻋﺘﻲ ... ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺮﺩﻱ ..
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ..
ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ...
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻲ !!...
ﻫﻴﭽﮑﺲ
ﺗﻮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ......

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
مشاهده همه ی 1 نظر
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_193751.jpg

باید در « ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ » ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ :

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ نیست
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : " ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻪ " ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ , ﮔﻞ ﺁﺭﺍﯾﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ,ﻣﺮﺍﺳﻢ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

« ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ » ﯾﻌﻨﯽ : ﺻﺪﺍﻗﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ , ﺁﮔﺎﻫﯽ ,ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ
ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ

اﺯﺩﻭﺍﺝ ﯾﻌﻨﯽ : ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ.

حرف_حساب

😍N&A😍

‌‌──┅🍃🌸🍃┅──

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_193423.jpg


آرامش
همين جاست ؛
دُرست ، كنار مَن ..

هَمين جا كه
زير سقف يک آسِمان ،
همزمان با ريتمِ نفس هاى مَن ،
نفس ميكِشی ..

@eshgemun_94
┄┄┄❅🌸🌸❅┄┄┄

😍N&A😍

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_193235.jpg

‌‌

بهشتِ من
خُلاصه شُده است
در دریایِ آرامِ چشمانِ تو...!

┄┄┄❅🍁❅┄┄┄
@eshgemun_94

😍N&A😍

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_193049.jpg

تلنگر


کاش در این عزاداری ها کمی هم داشتنِ شعور را یاد می گرفتیم

┅ ┅✶💠✶┅ ┅

😍N&A😍

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_192752.jpg

به سلامتیه پدری که
روحی
سبکتر از بادکنک
و غیرتی سنگین تر
از کوه دارد

┅ ┅✶🌸✶┅ ┅
😍N&A😍


نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_192549.jpg

مثل ديوانگان
از زندگى تان لذت ببريد،

زندگى
مثل يك رويا ميگذرد..

😍N&A😍

┄┅❅🍃🌸🍃❅┅┄

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
بی‌حالبی‌حال
ıllı ɳͣαͪȥͫʅͣιͩᵃᵐ ıllı
IMG_20170925_192042.jpg

تـو را نه عاشـقانه،
نه عـاقلانه،
و نـه حتـی عاجـزانه
کـه تو را عادلانه
در آغوش مـی کشـم؛
عـدل مگـر نه آن اسـت که
هـر چیـز سـر جایِ خودش بـاشد؟!

@eshgemun_94

😍N&A😍

°°•❁•°🌸°•❁•°°

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllı ᶰαͣᶻнˡмͥαͫd ıllı
کتک خوردهکتک خورده
ıllı ᶰαͣᶻнˡмͥαͫd ıllı
IMG_۲۰۱۷۰۹۲۵_۱۵۴۴۲۷.jpg

🌹هیچ زلزله ای نمیتواند خانه مرا ویران کند
جای من امن است
اینجا میان قلب ❣تو❣
و آغوش پر مهر💝تو💝

♥️ ❤️ ♥️ ❤️ ♥️ ❤️ ♥️ ❤️ ♥️ ❤️
💕 a&n 💕
@eshgemun__94 ♥️ ♥️ ♥️
💕 n&a 💕
♥️ ❤️ ♥️ ❤️ ♥️ ❤️ ♥️ ❤️ ♥️ ❤️

نـ ـگـ ـیـ ـن فـ ـیـ ـس
نظرات برای این پست غیر فعال است