درباره من
بيخودي پرسه زديم، صبحمان شب بشود بيخودي حرص زديم، سهممان کم نشود؛ ما خدا را با خود، سر دعوا برديم و قسم ها خورديم؛ ما به هم بد کرديم، ما به هم بد گفتيم؛ ما حقيقت ها را، زير پا له کرديم؛ و چقدر حظ برديم که زرنگي کرديم؛ روي هر حادثه اي، حرفي از پول زديم؛ از شما مي پرسم، ما که را گول زديم؟! ...

جزئیات

جنسیت: مرد
تولد: 0000/00/00
تاریخ عضویت: 1391/04/07