لحظه  بروز رسانی 
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

گل ناز دارم،مه شو تارم

گل ناز دارم،مه شو تارم


4w9o_images.jpg

رخ گل
مشاهده همه ی 184 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

خِـــــیلی مُشــــکِل اَســــت آدَم بِخـــواهَـــد تَمــــام وَقـــت مُراقِــــب خُـــود


خِـــــیلی مُشــــکِل اَســــت
آدَم بِخـــواهَـــد
تَمــــام وَقـــت مُراقِــــب خُـــودَش باشَــــــد
تـــا آنچِــــه
اِحـــساس مـــی کُنــــد
نَــگــویَــد

430460_8Jn1TfHn.jpg

totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif<

مشاهده همه ی 1260 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

عِـــــــشــق آموخـــت مَــــرا نــوعِ دِگَــــر خَــندیـــدَن


95.gif
95.gif
عِـــــــشــق
 آموخـــت مَــــرا
نــوعِ دِگَــــر
خَــندیـــدَن

Montakhab_001.jpg
95.gif
95.gif


totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif

مشاهده همه ی 173 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

بَـــــضــی وَقــتــ هــا  تَنــــهایـــی آنـــقَـدر بـِــه

trennlinie102.gif

trennlinie101.gif

zibaبَـــــضــی وَقــتــ هــاziba

ziba تَنــــهایـــی ziba

آنـــقَـدر بـِــه آدَم مـــی آیَـــد

 کِـــه هیــچ چــیر حالَـــت را خـــوب نمـــی کُنَـــد

 جُـــز ایـــنکِــه

 هِـــی خُــودَت قَـــدَم بِــزَنـــی خُـــودَت را


HamMihan_201512441819887975011438288388_


trennlinie102.gif

trennlinie101.gif


totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif

مشاهده همه ی 73 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

خُــــــــدایامَـــن چِــــیزی نـــمــی بـیـنَـمآیَـــنـدِه پِــنهـــان اَســـتوَلــــی آ

trennlinie98.gifخُــــــــدایا

مَـــن چِــــیزی نـــمــی بـیـنَـم

آیَـــنـدِه پِــنهـــان اَســـت

وَلــــی آســوده اَم چـــون تــو را مــی بـیـنَــــم

وَ تـــو هَمِـــه چــــیز را


1466697940528.jpg

trennlinie98.gif
totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif


مشاهده همه ی 197 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

دِلَــــم کَمــی خُـــــدا مـی خـــوادکَـــمی سُــکــوتـ کَـــمی دِل بُریـــدَن مـی

trennlinie92.gif


zibaدِلَــــم کَمــی خُـــــدا مـی خـــوادziba

کَـــمی سُــکــوتـ

کَـــمی دِل بُریـــدَن مـی خـــواد

کَـــمـی اَشـــکـ

کَـــمـی بُهـــتـ

کَـــمـی آغــوش آسِــمانــی

کـــمـی دور شِــدن اَز ایـــن آدَمـــها

کَـــمـی رِسیـــدَن بِــه خُــــــــدا


1466698149872.jpg

trennlinie92.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif


مشاهده همه ی 60 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

خُـــــــــــدایادَســــتانَم خــالـــی اَنـد وَ دِلَــــم غَـــرق دَر آرِزوهـــا یـــا

trennlinie98.gif

zibaخُـــــــــــدایاziba
zibaدَســــتانَم خــالـــی اَنـد ziba

وَ دِلَــــم غَـــرق دَر آرِزوهـــا

یـــا بِــه قُــدرَت بــی کَـــرانَـت دَســـتــانَـم را تَـــــوانـا گَـــردان

یـا دِلَـــم را اَز آرِزوهـــای دَســت نَیافــتَنــی خــالـی کُــــن


1466698115809.jpg

trennlinie98.gif

totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif

مشاهده همه ی 18 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

خُــــــــــــدایا بِـه دادِه اَت وَ نَدادِه اَت شُـــــــــکر کِـــه

trennlinie103.gif


خُــــــــــــدایا
mini93.gif بِـه دادِه اَت وَ نَدادِه اَت شُـــــــــکرmini93.gif

mini81.gif کِـــه دادِه اَت نِعــــــمَتmini81.gif

mini83.gif وَ نَدادِه اَت حِکــــــمَتmini83.gif

1466698027270.jpg

trennlinie103.gif

totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif

مشاهده همه ی 139 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

 وَقـــــــــتی تَنهـایــی بِــــدون خُـــــــــــدا هَـمِه رو بیـــــــرون کَــردِه تـا

 trennlinie101.gif
аленький цветокوَقـــــــــتی تَنهـایــیаленький цветок
بِــــدون خُـــــــــــدا هَـمِه رو بیـــــــرون کَــردِه
mini94.gifتـاmini94.gif
خُـــودِت بـــاشـی
mini240.gif و mini240.gif
خُــودِش


1466697954229.jpg
trennlinie101.gif

totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif

مشاهده همه ی 33 نظر
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺
☺♠♣♥ nisha ♥♣♠☺

مُــــطمَئِــن بـاشـ.هَــر روز خُـــــــــدا را مـی بیـــنیــ.فَــقَــط او را تَـــشخیـ

trennlinie87.gif
مُــــطمَئِــن بـاشـ..
هَــر روز خُـــــــــدا را مـی بیـــنیــ..
فَــقَــط او را تَـــشخیــص نــمی دَهــیــ..

1466697808176.jpg
trennlinie87.gif

totalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gifa.gifh.gifs.gifi.gifn.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif flower-shine.gif

مشاهده همه ی 40 نظر