لحظه  بروز رسانی 
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا
خوشحالخوشحال
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا

بیمه آسیا  نمایندگی شرکت نوید اردیبهشت پارس  ( کد 190 )

بیمه آسیا  نمایندگی شرکت نوید اردیبهشت پارس  ( کد 190 )

بیشترخدمات ما بعنوان نماینده برگزیده،تخفیف وتقسیط بیمه نامه ها می باشدوتمامی بیمه نامه ها نیز به محل شما رایگان ارسال می شود.
شما می توانید  برای  بیمه  ثالث  ( 15% )  و  بیمه  بدنه  (70% )  انواع وسایط موتوری خود از قبیل  اتومبیل ، مینی بوس ، اتوبوس  ، کامیون ،  کامیونت ، انواع ماشین های باری  و  ...  با ارسال تاریخ  اتمام  بیمه نامه خود به همراه  نام  و نام خانوادگی   به  شماره  09371820145  دیگر نگران گذشتن  تاریخ  تمدید بیمه  نامه تان  نباشید و از تخفیف  و تقسیط ما برخوردار شوید.
امکان صدور بیمه نامه 10 روز قبل از زمان اتمام ، این فرصت را از دست ندهید.
انواع بیمه های باربری / انواع بیمه های آتش سوزی / انواع بیمه های مسئولیت /  بیمه درمان /  حوادث انفرادی / عمروحوادث گروهی  و  ....
پیشنهاد ویژه برای شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا
خوشحالخوشحال
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا

بیمه آسیا  نمایندگی شرکت نوید اردیبهشت پارس  ( کد 190 )

بیمه آسیا  نمایندگی شرکت نوید اردیبهشت پارس  ( کد 190 )

بیشترخدمات ما بعنوان نماینده برگزیده،تخفیف وتقسیط بیمه نامه ها می باشدوتمامی بیمه نامه ها نیز به محل شما رایگان ارسال می شود.
شما می توانید  برای  بیمه  ثالث  ( 15% )  و  بیمه  بدنه  (70% )  انواع وسایط موتوری خود از قبیل  اتومبیل ، مینی بوس ، اتوبوس  ، کامیون ،  کامیونت ، انواع ماشین های باری  و  ...  با ارسال تاریخ  اتمام  بیمه نامه خود به همراه  نام  و نام خانوادگی   به  شماره  09371820145  دیگر نگران گذشتن  تاریخ  تمدید بیمه  نامه تان  نباشید و از تخفیف  و تقسیط ما برخوردار شوید.
امکان صدور بیمه نامه 10 روز قبل از زمان اتمام ، این فرصت را از دست ندهید.
انواع بیمه های باربری / انواع بیمه های آتش سوزی / انواع بیمه های مسئولیت /  بیمه درمان /  حوادث انفرادی / عمروحوادث گروهی  و  ....
پیشنهاد ویژه برای شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا
خوشحالخوشحال
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا

بیمه آسیا  نمایندگی شرکت نوید اردیبهشت پارس  ( کد 190 )

بیمه آسیا  نمایندگی شرکت نوید اردیبهشت پارس  ( کد 190 )

بیشترخدمات ما بعنوان نماینده برگزیده،تخفیف وتقسیط بیمه نامه ها می باشدوتمامی بیمه نامه ها نیز به محل شما رایگان ارسال می شود.
شما می توانید  برای  بیمه  ثالث  ( 15% )  و  بیمه  بدنه  (70% )  انواع وسایط موتوری خود از قبیل  اتومبیل ، مینی بوس ، اتوبوس  ، کامیون ،  کامیونت ، انواع ماشین های باری  و  ...  با ارسال تاریخ  اتمام  بیمه نامه خود به همراه  نام  و نام خانوادگی   به  شماره  09371820145  دیگر نگران گذشتن  تاریخ  تمدید بیمه  نامه تان  نباشید و از تخفیف  و تقسیط ما برخوردار شوید.
امکان صدور بیمه نامه 10 روز قبل از زمان اتمام ، این فرصت را از دست ندهید.
انواع بیمه های باربری / انواع بیمه های آتش سوزی / انواع بیمه های مسئولیت /  بیمه درمان /  حوادث انفرادی / عمروحوادث گروهی  و  ....
پیشنهاد ویژه برای شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا
خوشحالخوشحال
شرکت نوید اردیبهشت پارس بیمه آسیا

بیشتر خدمات ما بعنوان نماینده برگزیده ،تخفیف و تقسیط بیمه نامه

بیشتر خدمات ما بعنوان نماینده برگزیده ،تخفیف و تقسیط بیمه نامه ها می باشد و تمامی بیمه نامه ها نیز به محل شما رایگان ارسال می شود.
شما می توانید برای بیمه ثالث (15%)و بیمه بدنه(70%) انواع وسایط موتوری خود از قبیل اتومبیل، موتور، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، انواع ماشین های باری و... با ارسال تاریخ اتمام بیمه نامه خود به همراه نام و نام خانوادگی به شماره 09371820145دیگر نگران گذشتن تاریخ تمدید بیمه نامه تان نباشید و از تخفیف و تقسیط ما برخوردار شوید.
امکان صدور بیمه نامه 15 روز قبل از زمان اتمام، این فرصت را از دست ندهید.
انواع بیمه های آتش سوزی/ انواع بیمه های مسئولیت /بیمه عمر جدید و...
پیشنهاد ویژه برای شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی
دریافت اطلاعات بیمه ای در سایت ما به آدرس www.asiabime.ir
تلفنهای دفتر: 77502056 – 88448809_77503409
تلفن مستقیم مدیریت: 77501045
خط ویژه: 77502697
همراه: 09122783156 – 09123070713_09371820145
بیمه آسیا نمایندگی شرکت نویداردیبهشت پارس (کد 190)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید