بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

8500 میلیارد بابک زنجانی
3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری و دار و دسته
1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان
1000 میلیارد تامین اجتماعی
370 میلیارد صادق محصولی
300 میلیارد معاون بانک مرکزی
200 میلیارد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد)
170 میلیارد بنیاد شهید
500 میلیون هر نماینده

یعنی از هر ایرانی 220 میلیون تومان!؟
این یعنی عدالت، پاکی و سلامت
لطفا توجه کنید اونوقت اگر یارانه گرفتی باید جریمه بشوی عدالت یعنی این همه برای خودم هیچی برای مردم
فراخوان سوال از رئیس جمهور:
از دولتمردان تقاضا داریم پاسخ دهند نهصد میلیون تومان هزینه پیامک تبریک نوروزی دکتر روحانی از کجا پرداخت شد؟
پاسخ دهید تا از یارانه انصراف بدیم! من یکی خدایی از اخبار پاسخ این سوال رو بشنوم انصراف میدم!
اونقدر تو فضای مجازی منتشر کنید تا به دست دولتمردان برسد...
خیلی راحت...

مشاهده همه ی 2 نظر
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

8500 میلیارد بابک زنجانی
3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری و دار و دسته
1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان
1000 میلیارد تامین اجتماعی
370 میلیارد صادق محصولی
300 میلیارد معاون بانک مرکزی
200 میلیارد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد)
170 میلیارد بنیاد شهید
500 میلیون هر نماینده

یعنی از هر ایرانی 220 میلیون تومان!؟
این یعنی عدالت، پاکی و سلامت
لطفا توجه کنید اونوقت اگر یارانه گرفتی باید جریمه بشوی عدالت یعنی این همه برای خودم هیچی برای مردم
فراخوان سوال از رئیس جمهور:
از دولتمردان تقاضا داریم پاسخ دهند نهصد میلیون تومان هزینه پیامک تبریک نوروزی دکتر روحانی از کجا پرداخت شد؟
پاسخ دهید تا از یارانه انصراف بدیم! من یکی خدایی از اخبار پاسخ این سوال رو بشنوم انصراف میدم!
اونقدر تو فضای مجازی منتشر کنید تا به دست دولتمردان برسد...
خیلی راحت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

8500 میلیارد بابک زنجانی
3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری و دار و دسته
1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان
1000 میلیارد تامین اجتماعی
370 میلیارد صادق محصولی
300 میلیارد معاون بانک مرکزی
200 میلیارد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد)
170 میلیارد بنیاد شهید
500 میلیون هر نماینده

یعنی از هر ایرانی 220 میلیون تومان!؟
این یعنی عدالت، پاکی و سلامت
لطفا توجه کنید اونوقت اگر یارانه گرفتی باید جریمه بشوی عدالت یعنی این همه برای خودم هیچی برای مردم
فراخوان سوال از رئیس جمهور:
از دولتمردان تقاضا داریم پاسخ دهند نهصد میلیون تومان هزینه پیامک تبریک نوروزی دکتر روحانی از کجا پرداخت شد؟
پاسخ دهید تا از یارانه انصراف بدیم! من یکی خدایی از اخبار پاسخ این سوال رو بشنوم انصراف میدم!
اونقدر تو فضای مجازی منتشر کنید تا به دست دولتمردان برسد...
خیلی راحت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

8500 میلیارد بابک زنجانی
3000 میلیارد امیر منصور آریا و خاوری و دار و دسته
1200 میلیارد دانشگاه ایرانیان
1000 میلیارد تامین اجتماعی
370 میلیارد صادق محصولی
300 میلیارد معاون بانک مرکزی
200 میلیارد رحیمی (معاون اول احمدی نژاد)
170 میلیارد بنیاد شهید
500 میلیون هر نماینده

یعنی از هر ایرانی 220 میلیون تومان!؟
این یعنی عدالت، پاکی و سلامت
لطفا توجه کنید اونوقت اگر یارانه گرفتی باید جریمه بشوی عدالت یعنی این همه برای خودم هیچی برای مردم
فراخوان سوال از رئیس جمهور:
از دولتمردان تقاضا داریم پاسخ دهند نهصد میلیون تومان هزینه پیامک تبریک نوروزی دکتر روحانی از کجا پرداخت شد؟
پاسخ دهید تا از یارانه انصراف بدیم! من یکی خدایی از اخبار پاسخ این سوال رو بشنوم انصراف میدم!
اونقدر تو فضای مجازی منتشر کنید تا به دست دولتمردان برسد...
خیلی راحت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

evzv1udpl1e8qg7a1o8a.jpg

ﻧﮕﺬاﺭﻳﻢ "ﻏﺮﺑﺖ" ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ!!

دختر و مادري در ترکیه بی کس و ﺗﻨﻬﺎ, قرار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ این هفته دختر نیمی از کبدش ﺭا به مادر ﺑﻴﻤﺎﺭﺵ پیوند ﺑﺰﻧﺪ. این دختر نان آور مادر و خواهر ﻣﻌﻠﻮﻝ اﺵ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺎﻝ باید بعد از عمل ﺣﺪﻭﺩ یک ماه با ﻣﺤﻴﻄ بیرون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭاﺭﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺸﻮﺩ. در این مدت این دختر بی کار و بدون دست مزد در ترکیه بي ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﺪ ﺧﺮﺝ و ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭘﻨﺎﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺷﻮﻳﻢ.

اﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ سازمانی را برای کمک به اینگونه موارد میشناسید ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻉ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ و ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
اﻳﻤﻴﻞ: elisa_elisa842001@yahoo.com ﺗﻠﻔﻦ:00905344434151
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ:
Capa Hospital Istanbul

ﺳﭙﺎﺱ


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

evzv1udpl1e8qg7a1o8a.jpg

ﻧﮕﺬاﺭﻳﻢ "ﻏﺮﺑﺖ" ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ!!

دختر و مادري در ترکیه بی کس و ﺗﻨﻬﺎ, قرار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ این هفته دختر نیمی از کبدش ﺭا به مادر ﺑﻴﻤﺎﺭﺵ پیوند ﺑﺰﻧﺪ. این دختر نان آور مادر و خواهر ﻣﻌﻠﻮﻝ اﺵ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺎﻝ باید بعد از عمل ﺣﺪﻭﺩ یک ماه با ﻣﺤﻴﻄ بیرون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭاﺭﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺸﻮﺩ. در این مدت این دختر بی کار و بدون دست مزد در ترکیه بي ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﺪ ﺧﺮﺝ و ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭘﻨﺎﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺷﻮﻳﻢ.

اﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ سازمانی را برای کمک به اینگونه موارد میشناسید ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻉ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ و ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
اﻳﻤﻴﻞ: elisa_elisa842001@yahoo.com ﺗﻠﻔﻦ:00905344434151
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ:
Capa Hospital Istanbul

ﺳﭙﺎﺱ


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

evzv1udpl1e8qg7a1o8a.jpg

ﻧﮕﺬاﺭﻳﻢ "ﻏﺮﺑﺖ" ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ!!

دختر و مادري در ترکیه بی کس و ﺗﻨﻬﺎ, قرار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ این هفته دختر نیمی از کبدش ﺭا به مادر ﺑﻴﻤﺎﺭﺵ پیوند ﺑﺰﻧﺪ. این دختر نان آور مادر و خواهر ﻣﻌﻠﻮﻝ اﺵ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺎﻝ باید بعد از عمل ﺣﺪﻭﺩ یک ماه با ﻣﺤﻴﻄ بیرون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭاﺭﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺸﻮﺩ. در این مدت این دختر بی کار و بدون دست مزد در ترکیه بي ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﺪ ﺧﺮﺝ و ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭘﻨﺎﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺷﻮﻳﻢ.

اﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ سازمانی را برای کمک به اینگونه موارد میشناسید ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻉ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ و ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
اﻳﻤﻴﻞ: elisa_elisa842001@yahoo.com ﺗﻠﻔﻦ:00905344434151
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ:
Capa Hospital Istanbul

ﺳﭙﺎﺱ


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

evzv1udpl1e8qg7a1o8a.jpg

ﻧﮕﺬاﺭﻳﻢ "ﻏﺮﺑﺖ" ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ!!

دختر و مادري در ترکیه بی کس و ﺗﻨﻬﺎ, قرار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ این هفته دختر نیمی از کبدش ﺭا به مادر ﺑﻴﻤﺎﺭﺵ پیوند ﺑﺰﻧﺪ. این دختر نان آور مادر و خواهر ﻣﻌﻠﻮﻝ اﺵ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺎﻝ باید بعد از عمل ﺣﺪﻭﺩ یک ماه با ﻣﺤﻴﻄ بیرون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭاﺭﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺸﻮﺩ. در این مدت این دختر بی کار و بدون دست مزد در ترکیه بي ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﺪ ﺧﺮﺝ و ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭘﻨﺎﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺷﻮﻳﻢ.

اﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ سازمانی را برای کمک به اینگونه موارد میشناسید ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻉ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ و ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
اﻳﻤﻴﻞ: elisa_elisa842001@yahoo.com ﺗﻠﻔﻦ:00905344434151
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ:
Capa Hospital Istanbul

ﺳﭙﺎﺱ


تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے
دلقکدلقک
مُـــدیر≈ஐ~̮͠•≈ (̅_̅مَـ ــ ـرב بـآشــ ــ ـــ_̅_̅_̅()ڪے

evzv1udpl1e8qg7a1o8a.jpg

ﻧﮕﺬاﺭﻳﻢ "ﻏﺮﺑﺖ" ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ!!

دختر و مادري در ترکیه بی کس و ﺗﻨﻬﺎ, قرار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ این هفته دختر نیمی از کبدش ﺭا به مادر ﺑﻴﻤﺎﺭﺵ پیوند ﺑﺰﻧﺪ. این دختر نان آور مادر و خواهر ﻣﻌﻠﻮﻝ اﺵ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺎﻝ باید بعد از عمل ﺣﺪﻭﺩ یک ماه با ﻣﺤﻴﻄ بیرون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭاﺭﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﺸﻮﺩ. در این مدت این دختر بی کار و بدون دست مزد در ترکیه بي ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﺪ ﺧﺮﺝ و ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭘﻨﺎﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﺷﻮﻳﻢ.

اﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ سازمانی را برای کمک به اینگونه موارد میشناسید ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻉ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭ و ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
اﻳﻤﻴﻞ: elisa_elisa842001@yahoo.com ﺗﻠﻔﻦ:00905344434151
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ:
Capa Hospital Istanbul

ﺳﭙﺎﺱ


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید