لحظه  بروز رسانی 
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

عشق به سراغ کسانی میرود که با وجود اینکه مایوس شده

عشق به سراغ کسانی میرود که با وجود اینکه مایوس شده اند هنوز امیدوارند...

با وجود اینکه خیانت دیده اند هنوز باور دارند وبا وجود اینکه درگذشته صدمه دیده اند هنوز عاشق هستند......برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

سکوت گورستان رامیشنوی؟؟ دنیا ارزش دل شکستن را ندارد . میرسد روزی که

سکوت گورستان رامیشنوی؟؟

 

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد .....

 

میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود ....

 

خاک آنتن نمیدهد که نمیدهد.....!!

 

بی خیال نداشته هایت ...

 

بی خیال غصه هایت ...

 

بی خیال هرچه که خیالت راناآرام میکند .....

 

به من بگو ببینم امروز نفس کشیده ای؟؟

 

پس خوش به حالت

عمیق نفس بکش

عمیق

 

عشق را

رندگی را

بودن را

 

بچش

ببین

لمس کن

وبا تک تک سلولهایت لبخند بزن .....

 

قدر لحظه های باهم بودن را خوب بدانیم

 

شاید فردایی نباشد ........ 

مشاهده همه ی 2 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

برای دیدن چشمانت،برای لمس دستانت،برای باتوبودن تاقیامت صبرخواهم کرد،فرقی نمیکند امروزباشد

برای دیدن چشمانت،برای لمس دستانت،برای باتوبودن تاقیامت صبرخواهم کرد،فرقی نمیکند امروزباشد یادرفرداها..........

یقین درمن موج میزند که روزی باتوخواهم بود...

مشاهده همه ی 17 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

بی تجربه متولد میشویم.باجرات زندگی میکنیم وباحسرت میمیریم!! تنهاچیزی که فروغش

بی تجربه متولد میشویم.باجرات زندگی میکنیم وباحسرت میمیریم!!

تنهاچیزی که فروغش به خاموشی نمیگراید(( دوستیهای پاک )) است....

مشاهده همه ی 6 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

خداوندبی نهایت است.امابه ((قدرنیاز )) فرودمیاید. به قدر ((آرزوی تو ))

خداوندبی نهایت است.امابه ((قدرنیاز )) فرودمیاید..

به قدر ((آرزوی تو )) گسترده میشود..

وبه قدر ((ایمان تو )) کارگشاست............

 

                       {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 10 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

جهان عشق است ودیگرذرق بازی               همه بازیست الاعشق بازی کسی کزعشق

جهان عشق است ودیگرذرق بازی               همه بازیست الاعشق بازی

کسی کزعشق خالی شدفسرده است               گرش صدجان بودبی عشق مرده است

زسوزعشق بهتردرجهان چیست                     که بی اوگل نخندیدابرنگریست....

مشاهده همه ی 6 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

گاهی بایدبه دورخودیک دیوارتنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران راازخودت دورکنی.بلکه برای

گاهی بایدبه دورخودیک دیوارتنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران راازخودت دورکنی..بلکه برای اینکه ببینی برای چه کسانی اهمیت داری....

{-29-}{-29-}{-29-}

مشاهده همه ی 8 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

یک نفرهمره باد،آن یکی همسفرشعروشمیم،یک نفرخسته ازاین دغدغه ها،آن یکی منتظربوی

یک نفرهمره باد،آن یکی همسفرشعروشمیم،یک نفرخسته ازاین دغدغه ها،آن یکی منتظربوی نسیم..

همه هستیم دراین شهرشلوغ،این کفایت که همه یادهمیم......

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-29-}{-29-}{-29-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 5 نظر
niloofarpanahi
گرفتارگرفتار
niloofarpanahi

some say that world will end in fire. some say that

some say that world will end in fire.

some say that world will end in ice.

but Isay that world will end in love (of GOD )

مشاهده همه ی 11 نظر