لحظه  بروز رسانی 
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز 🌱 اگه توی دنیا فقط میتونی

ذکر امروز 🌱 اگه توی دنیا فقط میتونی

ذکر امروز 🌱

اگه توی دنیا فقط میتونی یه چیز باشی
مهربون باش {-w67-}

📝 txtchi@

مشاهده همه ی 5 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز 🌱 اگه توی دنیا فقط میتونی

ذکر امروز 🌱 اگه توی دنیا فقط میتونی

ذکر امروز 🌱

اگه توی دنیا فقط میتونی یه چیز باشی
مهربون باش {-w67-}

📝 txtchi@

مشاهده همه ی 3 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز اولین ماجرای عشقی ای که

ذکر امروز اولین ماجرای عشقی ای که

ذکر امروز {-35-}

اولین ماجرای عشقی ای که در این جهان باید آنرا به کمال برسانم رابطه با خودم است.
امروز خودم را در آغوش میکشم و نوازش میکنم {-w67-}

txtchi@

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز اولین ماجرای عشقی ای که

ذکر امروز {-35-}

اولین ماجرای عشقی ای که در این جهان باید آنرا به کمال برسانم رابطه با خودم است.
امروز خودم را در آغوش میکشم و نوازش میکنم {-w67-}

txtchi@

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز اولین ماجرای عشقی ای که

ذکر امروز اولین ماجرای عشقی ای که

ذکر امروز {-35-}

اولین ماجرای عشقی ای که در این جهان باید آنرا به کمال برسانم رابطه با خودم است.
امروز خودم را در آغوش میکشم و نوازش میکنم {-w67-}

txtchi@

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز بی بهانه در نظر می

ذکر امروز بی بهانه در نظر می

ذکر امروز

بی بهانه در نظر می آورم چه سعادتیست
زنده بودن...
فکر کردن...
دوست داشتن!
پروردگارا سپاسگزارم ♥

txtchi@

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 2 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز بی بهانه در نظر می

ذکر امروز بی بهانه در نظر می

ذکر امروز

بی بهانه در نظر می آورم چه سعادتیست
زنده بودن...
فکر کردن...
دوست داشتن!
پروردگارا سپاسگزارم ♥

txtchi@

مشاهده همه ی 3 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم

ذکر امروز بی بهانه در نظر می

ذکر امروز بی بهانه در نظر می

ذکر امروز

بی بهانه در نظر می آورم چه سعادتیست
زنده بودن...
فکر کردن...
دوست داشتن!
پروردگارا سپاسگزارم ♥

txtchi@

مشاهده همه ی 6 نظر
پردیس مقدم
مهربونمهربون
پردیس مقدم
♥

مشاهده همه ی 10 نظر