لحظه  بروز رسانی 
farkhonde
farkhonde

دلــــــــــــــــــت که شکست،  ســـــــــــــــرت را بگیر بـــــــــــــالا .! تلافی نکن

دلــــــــــــــــــت که شکست، 
ســـــــــــــــرت را بگیر بـــــــــــــالا ..!
تلافی نکن ، فریاد نزن
حواست باشد ؛ دل شکسته، گوشه هایش تیز است..
مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی ،
مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود…
صبور باش و ساکت.
بغضت را پنهان کن،
رنجت را پنهان تر….!!!
زمین گرداست….!!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
farkhonde
farkhonde

♛تو فَـقَـــط نَفَس من بٰاش مَـــــن قـــــول مـــــیدَمـ بٰا خــــودَم هَـــــم

♛تو فَـقَـــط نَفَس من بٰاش
مَـــــن قـــــول مـــــیدَمـ بٰا خــــودَم هَـــــم ⇙قَــــطـــعِ رٰابـــــِطـــــِه⇘
کُــــنَم⇜ .
ﻣﯿﺨــــــــــﻮﺍﻡ
✘✘☜ " ﺩﻧﯿــــــــﺎ " ﻧﺒـــﺎﺷﻪ . . .
ﺍﮔــــﻪ … ﺍﻭﻧــــــﯽ ﮐﻪ
☜ "ﺩﻧﯿــﺎﻣـــــــﻪ " ﻧﺒــﺎﺷﻪ .✘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farkhonde
farkhonde

یه روزی میـــــــرسه…میگی: کاش بــــــودی…کاش اونیکه اومد جات یکم مثل تــــو

یه روزی میـــــــرسه…

میگی: کاش بــــــودی…

کاش اونیکه اومد جات یکم مثل تــــو بهم گیر میداد!

یکم رو مخم راه میرفت…

یکم مثل تو باهام دعــــــوا میکرد و بعدش از دلم درمیاورد.

یه روزی میـــــــرسه:

به خیلی چیزا نگاه میکنی و یــــــاد من میوفتی.

یه روزی میرسه که:

یاد اذیت کردنام میوفتی و میگی: کاش الان پیشــــــم بودی و اذیتم میکردی!

یه روزی میرسه که دلـــــــت واسه بودنم تنگ میشه…

یه روزی میرسه که دلت واسه صـــــدام تنـــــــگ میشه…

یه روزی میرسه که دلت بـــــــهونه ی من و میگیره….

اما نـــــداریم…

من دیگه رفتـــــــم……

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farkhonde
farkhonde

●‌بِہ جایے رِسیدَم ڪِ دیگہ خِیـــــلے چیزا واسَـــــم مُہِم نے………●جایے ڪ

.●‌بِہ جایے رِسیدَم ڪِ دیگہ خِیـــــلے چیزا واسَـــــم مُہِم نے………

●جایے ڪ وَقتے یِکے دِلـــــمو میـــــشکَنہ………

●مِثہ آب خـــــورْدَن میـــــزارَمِش کِـــــنار………

●جایے کِہ بـــــا دیـــــدَنِ بـــے مَـــــعْرِفـــــتا فـَــقَطْ میـــــگَم:بہ دَرَکـــْــ………

●دیـــــگہ نَہ اَز اومَـــــدَنِ کَـــــسے ذوقْ زَدِه میـــــشَم‌………

●نَہ اَز رَفـــــتَنہ کَـــــسے ناراحـــــت کہ بِـــــخوام نازِشـــــو بـِــــخَرَم………

●بے اِحســـــاس نَبـــــودَمْ………

●یِہ کـــــسایے اومَـــــدَنْ تـــــو زِنْدِگـــــیم ڪِ یہ سِـــــرے بـاوَرْهارو اَزَم گِـــــرِفْتَـن………

●هَمـــــونایے ڪِ مـــــیگٌفتَن تـــــو واســـــہ ایـــــن دُنْیـــــا زیـــــادے خـــــوبے هہ………

●آبے پُـــــشْتِ سَرِ کِـــــسے نِمـــــیریزَم ڪِ بَــــرْگَرْده‌………

●هَـــــر کے رَفْـــــت بِ سَلامَــــــــــت………

●هـَــــوا سَـــــرده بے زَحمـــــتْ دَرَم بِـــــبَنْد…


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farkhonde
farkhonde

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری،
می خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید