لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 11 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 5 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 3 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 8 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 9 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

 لینک
ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

چون قیس به وادی جنون خواهی بُرد

فرهاد صفت در آرزویی شیرین

دنبال خودت به بیستون خواهی بُرد

مشاهده همه ی 5 نظر