لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من

 لینک
تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من

تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد

گیسوان بلندش را به باد می دهد دست های سپیدش را به آب می بخشد

شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند

مشاهده همه ی 2 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم، بیخود

 لینک
ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم، بیخود

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم،

بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم،

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب،

نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب.

مشاهده همه ی 3 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 4 نظر