لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم، بیخود

 لینک
ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم، بیخود

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم،

بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم،

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب،

نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب.

مشاهده همه ی 3 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 4 نظر