لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
 لینک
14307728-9423-l.jpg

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم،

بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم،

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب،

نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب.

مشاهده همه ی 3 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 4 نظر