لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 4 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 2 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 8 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 9 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

 لینک
ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

چون قیس به وادی جنون خواهی بُرد

فرهاد صفت در آرزویی شیرین

دنبال خودت به بیستون خواهی بُرد

مشاهده همه ی 5 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من

 لینک
تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من

تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد

گیسوان بلندش را به باد می دهد دست های سپیدش را به آب می بخشد

شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند

مشاهده همه ی 2 نظر