لحظه  بروز رسانی 
pooya
قبراققبراق
pooya

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ

ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ

ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ


مشاهده همه ی 1 نظر
pooya
قبراققبراق
pooya

رزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای

رزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(̲̅ع̲̅)(̲̅ل̲̅)(̲̅ی̲̅)
ولخرجولخرج
(̲̅ع̲̅)(̲̅ل̲̅)(̲̅ی̲̅)

نذر کرده ام صد دور تسبیح … اهدنا

نغه سرا (9)

 

نذر کرده ام صد دور تسبیح …

اهدنا الصراط المستقیم …

شاید وقتی مرا می بینی دیگر راهت را کج نکنی …

مشاهده همه ی 9 نظر
(̲̅ع̲̅)(̲̅ل̲̅)(̲̅ی̲̅)
ولخرجولخرج
(̲̅ع̲̅)(̲̅ل̲̅)(̲̅ی̲̅)

اگه عشقی که میگن همینه دیگه بستمه دیگه بستمه نمی خوام

اگه عشقی که میگن همینه دیگه بستمه دیگه بستمه

نمی خوام چشام تو را ببینه دیگه بستمه دیگه بستمه

هرکی می گه دوستت دارم همش دروغه

هرکی می گه عاشقتم واسه دو روزه

اگرچه خیلی تلخه حقیقت اینه

به اون خدا هر چی میگم

همش دروغه همش دروغه همش دروغه

روزی می رسد مرگ عشق را باور کنی

مشاهده همه ی 45 نظر
DARIUSH
عصبانیعصبانی
DARIUSH

روسـَريـت رآ בرسـت بـبـَنـב . لـبآسـهآيـَت پـوشـيـבه بآشـَב آرآيـِش نـَكـن

روسـَريـت رآ בرسـت بـبـَنـב ...
لـبآسـهآيـَت پـوشـيـבه بآشـَב
آرآيـِش نـَكـن ...
حـَتـے اگـہ رآه בآره زيـبآ هـَمـ نـَبآش
בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـويـش رآ ...
اينـجآ ايـرآن اسـت
בَر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآري ولـے تـَنـهآ خـوآسـتـآر يـكـ شـَبـَنـב
בَر خـيآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے
امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآليـسـت و بـَس
كـَمـے كـہ فـكـر كـنـے ... لـَرزه بـَر تـَنـَت ميـنـشيـنـَב
בخـتـَرَك ايـن جـآ چـشـمـ هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت
سيـرآب شـבن چـشـمـ هآ خيـآلـے بآطل اسـت
از בيـב مـَرבمـ اينـجآ ... اگـَر زشـت بآشـے هـَرزه اے
اگـَر زيـبآ بآشـے فـآحـشــہ
اگـَر اجـتـمآعـے بـَرخـورב كـنـے ميـگويـَنـב خـَرآب اسـت
اگـَر سـَرב بآشـے ميـگويـَنـב قـيـمـَتـَش بآلـآسـت
בخـتـَرَك ايـن جـآ زَن بـوבَن בل شـيـر مـے خـوآهـَב
ايـن جـآ بآيـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے زَن بآشـے


مشاهده همه ی 2 نظر