هر روز!
هر روز!

آثار اعراض از دعا و یأس از استجابت دعا اگر

آثار اعراض از دعا و یأس از استجابت دعا اگر

آثار اعراض از دعا و یأس از استجابت دعا
اگر در زندگی انسان روح دعا کردن حاکم نباشد، اگر انسان با دعا سر و کار نداشته باشد، دست عنایت خدای متعال از او برداشته می شود و کسی که خدا به او توجه نکند و عنایتی به او نداشته باشد، روزگارش تیره تر از شب تار است و سقوط او حتمی است.
خداوند متعال در چندین آیه از قرآن کریم، انسانی که اعراض از دعا دارد را تهدید می‌کند و می‌فرماید اگر کسی دعا نکند، به جهنّم خواهد رفت و در جهنّم خوار و ذلیل خواهد شد:
 
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید