هر روز!
هر روز!

آزادی اندیشه آزادی اندیشه (همچنین آزادی افکار یا ایده‌ها نام

آزادی اندیشه آزادی اندیشه (همچنین آزادی افکار یا ایده‌ها نام

آزادی اندیشه
آزادی اندیشه (همچنین آزادی افکار یا ایده‌ها نام دارد) به آزادی هر فرد برای داشتن یک نظر و اندیشه به طور مستقل از دیدگاه‌های دیگر گفته می‌شود.
این با مفهوم آزادی بیان متفاوت است و نباید با آن یکی انگاشته شود.
بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تفتیش عقایدممنوع است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید