مکان یار
مکان یار

آسیاب کپه ماسه آدرس: ایران - اصفهان - نجف‌آباد‎ ضلع شرقی

آسیاب کپه ماسه آدرس: ایران - اصفهان - نجف‌آباد‎ ضلع شرقی

آسیاب کپه ماسه
آدرس: ایران - اصفهان - نجف‌آباد‎ ضلع شرقی جلال آباد، کنار رو خانه مرغاب

هنوز بقایای آسیاب کپه ماسه تا حدودی سالم مانده و می توان از آن به عنوان محل گردشگری استفاده کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید